Personi i autorizuar për marrjen e raporteve nga sinjalizuesit

Valentina Blazeska Bondikova
Udhëheqës i shërbimit për kontrollin e përputhshmërisë së veprimeve të bankës me rregulloren dhe parandalimi i pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit

 

tel kontakti: 02/3115-844, 02/3114-840, lok. 240

 

Kontaktoni adresën postare:
Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup
rr. “Dimitrie Çupovski” nr. 26, 1000 Shkup

 

Email kontakti:
valentina.blazeska@mbdp.com.mk