Zyrtar për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Antonella Janeva
e-mail: antonela.janeva@mbdp.com.mk