BZHMV në gjysmën e parë të viti 2022 me rezultate pozitive, dhe me mbështetjen e kompanive në kushtet e krizës ekonomike dhe energjetike

05.08.2022

  • Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup (BZHMV), si e vetmja bankë zhvillimore në pronësi të plotë shtetërore, ka arritur rezultate pozitive në gjysmën e parë të vitit 2022, duke e vënë të gjithë kapacitetin e saj financiar dhe operativ në funksion të arritjes së qëllimit themelor për të cilin u themelua - përkrahja e zhvillimit të ekonomisë maqedonase në përputhje me politikat strateg...

BZHMV e tërhoqi transhën e pestë në vlerë prej 22.8 milionë eurosh për kompanitë e vogla dhe të mesme nga kredia e Bankës Evropiane të Investimeve

29.06.2022

  • Banka për zhvillim e tërhoqi transhën e pestë në vlerë prej 22,8 milionë eurosh për kompanitë e vogla dhe të mesme nga kredia e Bankës Evropiane të Investimeve. Kjo transhë ofron mbështetje për 43 projekte të kompanive të vogla dhe të mesme vendase që do të punësojnë 103 persona të ri...

BZHMV prezantoi linjë të re krediti për efikasitet energjetik (EE) dhe burimet e ripërtërishme të energjisë (BRE) nëpërmjet bankave pjesëmarrëse

24.06.2022

  • Banka për zhvillim filloi me realizimin e Linjës së kredisë për efikasitet energjetik (EE) dhe burimet e ripërtërishme të energjisë (BRE) nëpërmjet bankave pjesëmarrëse që kanë për qëllim sigurimin e mjeteve për investim për efikasitet energjetik dhe burimet e ripërtrishme të energjisë p&e...

BZHMV-ja prezantoi linjë të re të kredive për kapital qarkullues për rritje e çmimeve të energjisë nëpërmjet bankave pjesëmarrëse

22.06.2022

  • Banka për zhvillim filloi me realizimin e linjës së kredisë për kapital qarkullues pa interes për rritjen e çmimeve të energjisë nëpërmjet bankave pjesëmarrëse që synohen për sigurimin e kapitalit qarkullues dhe likuiditetit për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, TI dhe zejtarët. Shuma e m...

THIRRJE PUBLIKE NR. 1 Linja kreditore pa interes për kapital

05.05.2022

  • I. LËNDA E THIRRJES PUBLIKE Lëndë e kësaj thirrjeje publike është dorëzimi i kërkesës për kredi nga linja e kredisë pa interes për kapital qarkullues për kompanitë e prekura nga kriza energjetike dhe ekonomike për mbështetjen e drejtpërdrejtë të kompanive mikro, të vogla dhe të mesme, sipë...