1. PËR NE
   1.1. Profili i BZHMV 

   1.2. Struktura e menaxhimit
   1.3. Struktura organizative
   1.4.
Raporti bankare
   1.5.
Rregullorja
   1.6.
Raportet zyrtare të shpenzimeve
   1.7.
Përgjegjësia sociale
   1.8.
Bashkëpunimi ndërkombëtar
   1.9.
Informacion publik
        1.9.1. Qasje falas në informacionin publik
        1.9.2. Mbrojtja e të dhënave personale
        1.9.3. Personi i autorizuar për marrjen e raporteve nga sinjalizuesit
   1.10. Shitja e pronës
        1.10.1. Shitja e pronës
        1.10.2. Shpalljet për shitje
        1.10.3. Raportet
   1.11. Blerjet publike
2. PRODUKTE
    2.1. KREDITIM 
         2.1.1. Kreditimi nëpërmjet bankave afariste
              2.1.1.1. Linjat e kredisë pa interes

                   2.1.1.1.1. Kredi për mjete qarkulluese-energji
              2.1.1.2. Linja kreditore BEI 6
                   2.1.1.2.1. Kredi për mjete qarkulluese të përhershme
                   2.1.1.2.2. Kredi për investime       
              2.1.1.3. Linja kreditore BEI 5
                   2.1.1.3.1. Kredi për mjete qarkulluese të përhershme
                   2.1.1.3.2. Kredi për investime
              2.1.1.4. Kredi për sektorin e bujqësisë - FDKB
                   2.1.1.4.1. Kredi për prodhimin primar bujqësor
                   2.1.1.4.2. Kredi për përpunimin e produkteve bujqësore
                   2.1.1.4.3. Kredi për eksportin e produkteve bujqësore parësore dhe përpunimin e tyre
              2.1.1.5. Kredi nga linja kreditore BZHMV/ BZHMV nga fondet e veta
                   2.1.1.5.1. Kredi për mjete qarkulluese të përhershme
                   2.1.1.5.2. Kredi për investime
                   2.1.1.5.3. Kreditë e eksportit
              2.1.1.6. Linja kreditore për EE dhe BRE
              2.1.1.7. Subvencionimi i interesit
              2.1.1.8. Kredi për EE dhe BRE - mjetet e BZHMV
              2.1.1.9. Kredi për dixhitalizim dhe transformim dixhital 
              2.1.1.10. Linja kreditit BEI 7 
                   2.1.1.10.1. Kredi për mjete qarkulluese të përhershme
                   2.1.1.10.2. Kredi për investime
                   2.1.1.10.3. Kredi për kompanitë me mid-cap 
              2.1.1.11. Linja kreditit AFD 
                   2.1.1.11.1. Kredi për të mbështetur sipërmarrjen e grave
                   2.1.1.11.2. Kredi për investime të gjelbra
                   2.1.1.11.3. Kredi për dixhitalizim
         2.1.2.  Kreditim direkte nëpërmjet BZHMV-së
              2.1.2.1. Linjat e kredisë pa interes
                   2.1.2.1.1. Kredia e krizës EE 
                   2.1.2.1.2. Kovid 3 – Komponent grant
                   2.1.2.1.3. Kovid 4 – Grant komponenta
              2.1.2.2. Kredi për sektorin e bujqësisë - FK
                   2.1.2.2.1. Kredi për prodhimin primar bujqësor
                   2.1.2.2.2. Kredi për përpunimin e produkteve bujqësore
                   2.1.2.2.3. Kreditë për eksportin e produkteve primare bujqësore dhe përpunimin e tyre   
    2.2. SIGURIMI
          2.2.1. Sigurimi i kërkesave nga eksporti
          2.2.2. Sigurimi i kërkesave të brendshme
    2.3. FAKTORINGU

          2.3.1. Faktoringu i eksportit
          2.3.2. Faktoringu vendas
    2.4. GARANCI
          2.4.1. Garancitë e portofolit (Fondi i garancisë)
          2.4.2. Garanci individuale (Fondi i garancisë)
          2.4.3. Garancitë doganore
3. LAJME
   3.1. Lajme
   3.2.
Njoftim për publikun
   3.3.
Shpalljet publike
4. KONTAKT