Informata kryesore

Kreditë nga mjetet e veta të BZHMV-së janë për mbështetjen e kompanive tregtare të vogla dhe të mesme kapitali i të cilave është mbi 51% në pronësi private për sigurimin e mjeteve të përhershëm qarkulluese dhe për investime. Norma fikse vjetore e interesit është 6.5%, kurse norma vjetore variabile është 3,75%.