Çfarë është garancia?

Garancia është një instrument me të cilin garantuesi (Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut) merr përsipër ndaj kreditorit se do të përmbushë detyrimin e vlefshëm dhe të duhur të borxhliut (klientit të Bankës për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut), nëse borxhliu nuk e bën këtë.