THIRRJE PUBLIKE nr.1, Linjë kredie për mbështet je të shoqërive tregtare radiodifuze

01.07.2021

  •  Në bazë të Ligjit për Bankën për zhvillim të Republikës së Maqedonisë së Veriut (Gz.zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.105/2009 dhe Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.77/21), Aneksi ndaj Marrëveshjes për administrim të Fondit të veçantë të ...

THIRRJE PUBLIKE NR.1, Covid3

07.12.2020

  • Në bazë të Ligjit për Bankën e Maqedonisë për mbështetje të zhvillimit (Gz.zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.105/2009), Marrëveshjes për administrimin e Fondit për mikro ndërmarrjet dhe ndërmarrjet e vogla nr. 10-7500/2 të datës 12.11.2020 dhe nr. 15-8547/1 të datës 17.11.2020 Banka p&e...

THIRRJE PUBLIKE NR.1,COVID 2

25.04.2020

  • Në bazë të Ligjit për Bankën e Maqedonisë për mbështetje të zhvillimit (Gz.zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.105/2009),Marrëveshja për transferimin e kompetencave për menaxhim dhe asgjësim të fondeve nga fondi i kompensimit nga ndihma e huaj dhe fondi i kompensimit nga ndihma tjetër e huaj nr.18-26155...

THIRRJE PUBLIKE NR.1, FVK-COVID

25.03.2020

  •  Në bazë të Ligjit për Bankën e Maqedonisë për mbështetje të zhvillimit (Gz.zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.105/2009) dhe Marrëveshjes për administrim të Fondit të veçantë kreditor (FVK) numër 21-307/1 të datës 24.01.2011, Aneksit ndaj marrëveshjes për administrim t&e...

2018 - THIRRJE PUBLIKE

19.10.2018

  • Në bazë të Ligjit për Bankën e Maqedonisë për mbështetje të zhvillimit dhe Kontratës për administrim të Fondit të veçantë kreditorë (PKF) numër 21-307/1 më 24.01.2011 viti, Aneks ndaj Kontratës për administrim të Fondit të veçantë kreditorë të nënshkruar me...