U soll vendimi për 96% të kërkesave për kredi të pranuara për “Kovid 3”

01.04.2021

Deri më tani janë miratuar gjithsej 2,678 kërkesa për kredi, në vlerë prej 30.3 milion euro
 
 
 
BZHMV, 01.04.2021 – Grup i ri prej 95 kërkesash për kredi është miratuar nga linja e tretë e kreditit pa interes me një grant komponenti , i cili realizohet me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian, përmes aktiviteti së BE për Rezistencë nga programi IPA.
 
Në Thirrjen Publike "Kovid 3", arritën kërkesa për kredi nga 3,282 kompani. Nga këto, janë përpunuar gjithsej 3,155 kërkesa për kredi për 34,3 milion euro, deri më 30 dhjetor, në orën 11 e 49 minuta. Nga këto kërkesa për kredi, 2,678 plotësuan kërkesat e Thirrjes Publike, ndërsa 477 nuk plotësuan të paktën një ose më shumë nga kushtet e shënuara në Thirrjen Publike.
 
Sipas strukturës së kërkesave të aprovuara të kredisë, 1,413 kërkesa kredie janë nga ndërmarrje të vogla, 1037 kërkesa janë nga ndërmarrje mikro, 170 kërkesa kredie janë nga pronarë individual dhe 58 kërkesa kredie janë nga zejtarët. Shfrytëzesit e kredive pa interes nga linja e tretë punësojnë gjithsej 18,927 persona.
 
 
Pjesa më e madhe e 2,678 kërkesave të miratuara për kredi vijnë nga rajoni i Shkupit, 32%, pas tij vjen rajoni i Pollogut me 15%, Juglindja me 12% dhe Jugperëndimi me 11%. Dhjetë përqind e kërkesave të miratuara për kredi janë nga rajoni Lindor dhe Pelagonia, ndërsa 5% e kërkesave të miratuara për kredi vijnë nga rajoni i Vardarit dhe Verilindjes.
 
 
 
Sipas strukturës së kërkesave për kredi që nuk plotësonin të paktën një ose më shumë kushte 51% e aplikantëve nuk plotësonin kërkesat në lidhje me raportin midis kapitalit dhe rezervave të bilancit dhe shumës së kredisë, 23% e aplikantëve që paraqitën një kërkesë për kredi nuk ishin mikro ose kompani e vogël tregtare, TI ose zejtar. 8% e aplikantëve nuk gjetën një rënie në të ardhura prej të paktën 20% në vitin 2020 krahasuar me 2019 dhe 7% e aplikantëve ishin në një kategori kredie të papranueshme. dhe 11% e mbetur ishin subjekte më të mëdha se ato të mbuluara nga Thirrja Publike, subjekte të reja ose nuk kishin kompletuar dokumentacionin e tyre.
 
 
Deri dje, janë paguar gjithsej 2,361 kërkesa për kredi, domethënë 88% e kërkesave të aprovuara për kredi. Shuma totale e kërkesave të ripaguara të kredisë është 26.9 milion euro.
Të gjithë 3,155 aplikantët, kërkesat e kredisë të të cilëve janë aprovuar ose refuzuar, janë njoftuar për statusin e tyre aktual me postë elektronike.