Politika e privatësisë ofron informacione të përgjithshme për përpunimin e të dhënave personale kur vizitoni faqen e internetit të Bankës për zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup.

Faqja jonë e internetit përmban linqe me faqet e internetit të institucioneve të tjera dhe nëse vizitoni ndonjë nga faqet e tjera të internetit, duhet të lexoni politikën e tyre të privatësisë.

 

Kontrolluesi i mbledhjeve të të dhënave personale

Kontrollues i të dhënave personale është Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup.
Banka përpunon të dhënat personale në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

 

Të dhënat e kujt i mbledh banka

BZHMV-ja mund të mbledhë të dhëna në lidhje me kategoritë e mëposhtme të personave:

 • Vizitorët e faqes sonë  www.mbdp.com.mk. Zakonisht, BZHMV mbledh të dhëna navigimi (shih më poshtë) që përdoren për të analizuar të dhënat nga vizitat në faqen tonë të internetit, si dhe për të ruajtur sigurinë e informacionit të faqes sonë të internetit.

 

Informacioni i mbledhur nga banka kur viziton faqen e internetit

 1. Të dhënat e navigimit

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, serveri, për çdo vizitor, krijon regjistra me të dhënat e mëposhtme:

 • Adresa juaj e protokollit të Internetit (IP),
 • Faqet që vizitoni në faqen tonë të internetit dhe koha që kaloni në secilën faqe.

Regjistrat e serverit fshihen automatikisht brenda 15 ditëve, përveç nëse rrethanat dallojnë mbajtje më të gjatë, për shembull, për të hetuar një virus ose sulm me qëllim të keq.
 

 1. Të dhënat që përdoruesit i paraqesin vullnetarisht

Të dhënat personale të mbledhura nga banka nga vizita juaj në faqen e internetit janë ato që ju paraqisni vullnetarisht për qëllime specifike, si p.sh. bërja e pyetjeve dhe/ose opinioneve për çështje të ndryshme në fushën e operacioneve të bankës, paraqitja e propozimeve, komenteve, sugjerimeve, ankesave, etj. dhe duke ofruar reagime.

Banka mund të mbledhë disa nga kategoritë e mëposhtme të të dhënave personale: emër dhe mbiemër, adresë, telefon kontakti, faks, e-mail.

 

Shpërndarja e informacionit

Banka nuk jep të dhëna për ju dhe/ose vizitën tuaj në faqen e internetit me palët e treta, përveç në rastet e mëposhtme:

 • në rast të angazhimit të ofruesve të shërbimeve nëse BZHMV-ja i angazhon ata si përpunues, kështu që ata janë të detyruar të veprojnë sipas udhëzimeve të BZHMV-së dhe të sigurojnë mbrojtjen e të dhënave personale të përpunuara gjatë ofrimit të këtyre shërbimeve.
 • Me kërkesë të gjykatës, policisë ose autoriteteve dhe organeve të tjera për ushtrimin e kompetencave të tyre dhe vetëm nëse ka bazë ligjore për këtë.

 

Koha e ruajtjes së të dhënave të mbledhura

Të dhënat e mbledhura nga banka ruhen në përputhje me ligjin dhe periudhën e nevojshme për të arritur qëllimin e përpunimit.

 

Të drejtat tuaja

Të drejtat tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave personale janë:

 • e drejta për t'u informuar për përpunimin e të dhënave personale
 • e drejta e qasjes në të dhënat personale
 • e drejta për korrigjim dhe fshirje të të dhënave personale
 • e drejta për të kufizuar përpunimin e të dhënave personale
 • e drejta e kundërshtimit

Për informacion shtesë dhe/ose ushtrim të të drejtave tuaja për mbrojtjen e të dhënave personale, mund të kontaktoni zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave personale të bankës.

 

Ndryshimi i politikës së privatësisë

Politika e privatësisë do të ndryshohet dhe plotësohet rregullisht sipas ndryshimeve dhe aktiviteteve tona.

 

Pranimi i kushteve

Duke përdorur faqen e internetit, ju pranoni, domethënë pranoni dispozitat e kësaj Politike të Privatësisë.

 

Kontakt

Nëse keni pyetje në lidhje me Politikën e privatësisë së Bankës për zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, ose të drejtat tuaja, ju lutemi na kontaktoni në:

Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup
rr. Dimitrie Çupovski nr.26
dpo@mbdp.com.mk