Вести

РБСМ, 08.04.2020

Од 38-та седница на Владата:

„Одобрени првите бескаматни кредити за поддршка на 136 мали и средни компании
со 1.737 вработени во висина од 1,26 милиони евра“

 

 

На оваа седница министрите во Владата ја разгледаа и усвоија информацијата за барањата кои ги исполнуваат критериумите од Јавниот повик бр.1 за кредити од Кредитната линија од Посебниот кредитен фонд (ПКФ) со цел намалување на последиците од коронавирусот КОВИД-19.

Владата ја задолжи Развојната банка на Северна Македонија АД да склучи договори за кредит со кредитобарателите кои ги исполнуваат условите и критериумите за бескаматни кредити. Според информацијата на Развојната банка на Северна Македонија, од обработените барања условите ги исполниле 136 компании со 1.737 вработени, и на нив им се одобруваат бескаматни кредити во вкупен износ од 1.263.079 евра.

Од овие 136 компании-апликанти, 96% се компании до 10 и компании до 50 вработени, што покажува дека средствата од бескаматната линија Ковид1 примарно ќе стигнат до микро и малите компании. Доставата на Информации со обработени кредитни апликации кои исполнуваат услови до Владата ќе се одвива редовно, на неделно ниво, сè додека не се исцрпат во целост средствата од кредитната линија Ковид1, односно од Кредитната линија од Посебниоткредитен фонд (ПКФ) со цел намалување на последиците од коронавирусот КОВИД-19.
 
Најдоцна до крајот на неделата Развојна банка ќе стапи во контакт со сите компании чии кредитни апликации беа одобрени на денешната Седница на Влада заради реализација на договорите за кредит.

 

РБСМ, 04.04.2020

Во врска со Јавниот повик бр.1 објавен од РАЗВОЈНА БАНКА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АД Скопје на ден 25.03.2020 година, Ве известуваме дека се проширува листата на дејности од НКД, кои може да аплицираат за кредитната линија, со следните дејности:

Шифра    Н а з и в
 49.31  Градски и приградски патнички копнен транспорт
 49.39  Друг патнички копнен транспорт, неспомнат на друго место
 50.3  Внатрешен патнички воден транспорт


Воедно ве известуваме дека при оценка на поднесените апликации по Јавниот повик бр.1, нема да се применува критериумот за одобрување:
• показателот за тековна ликвидност треба да е најмалку 0,9 а се пресметува како сооднос меѓу тековните средства и краткорочните обврски. Показателот се пресметува на база на биланс на состојба од последната фискална година.

РБСМ, 31.03.2020  


Почитувани,

Во согласност со мерките кои Владата на Република Северна Македонија ги презема за ублажување на негативните последици во економијата, Ве известуваме дека:

1. Во фаза на подготовка е Втората бескаматна кредитна линија „КОВИД2“ во износ од 8 милиони евра, која ќе биде наменета за микро, мали и средни претпријатија од најпогодените сектори.
За сите детали околу оваа кредитна линија како и за објавувањето на јавниот повик ќе бидете навремено и јавно известени.

2. Малите и средните претпријатија исто така ќе имаат можност преку комерцијалните банки да аплицираат за 50 милиони евра евтини кредити од Европската инвестициона банка за обезбедување на свеж капитал за поддршка на нови проекти, нови вработувања, зголемена ликвидност на стопанството и зголемен извоз.
За сите детали околу оваа кредитна линија исто така ќе бидете навремено известени.

 

                                  Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје

РБСМ-26.03.2020 година


 

ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА