Вести

07.10.2019 - Повлечена е третата транша од кредитната линија ЕИБ 5 - 100 милиони евра во износ од 12.803.545 евра. Средствата од оваа транша се наменети за поддршка на 31 проект со чија реализација се очекува вработување на 139 лица.
Од трите транши од кредитната линија ЕИБ 5 вкупно се пласирани средства во износ од 43.994.413 ЕУР. Со реализација на траншите се поддржани вкупно 124 проекти и се очекува вработување на 387 лица.

20.09.2019 - Со Решение на Централниот регистар на Република Северна Македонија бр. 35020190020944 од 19.09.2019 год. направен е упис во регистарот на новиот член на Надзорниот одбор на РБСМ, Соња Петрушева.

29.07.2019 - Повлечена е втората транша од кредитната линија ЕИБ 5 - 100 милиони евра во износ од 16.030.100 евра. Средствата од оваа транша се наменети за поддршка на 53 проекти со чија реализација се очекува вработување на 90 лица.
Од двете транши од кредитната линија ЕИБ 5 вкупно се пласирани средства во износ од 31.190.868 ЕУР. Со реализација на траншите се поддржани вкупно 92 проекти и се очекува вработување на 248 лица.