Вести

РБСМ, 10.09.2020

 

Почитувани,

Во согласност со Јавниот повик за поднесување на апликации за директна финансиска поддршка на трговските друштва и трговци-поединци регистрирани во РСМ од Компензационите фондови,  Ве известуваме дека Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје во име и за сметка на Владата на Република Северна Македонија, во целост ја реализираше втората бескаматна кредитна линија „Ковид2“.

Јавниот повик беше објавен на 25.04.2020 год., а аплицирањето започна на 29.04.2020 год. со времетраење од 15 дена, заклучно со 13.05.2020 год. Принципот на реализација на кредитната линија беше „прв дојден, прв услужен“.

Аплицирањето се вршеше исклучиво по електронски пат, согласно мерките за спречување на ширењето на вирусот и заштита на јавното здравје.

Имајќи ја предвид целокупната ситуација и условите во кои се спроведуваше кредитната линија, цениме дека успеавме во разумно време да одговориме на потребите на микро, малите и средните претпријатија за обртни средства.

Расположливите средства со јавниот повик „Ковид2“ (8 милиони евра) се целосно исцрпени со последните одобрени кредити од пристигнатите апликации на ден 30.04.2020 год. до 12 часот и 34 минути. Во овој период се евидентирани вкупно пристигнати 796 кредитни апликации, од кои 643 се одобрени за кредитирање, а 153 апликации се одбиени заради неисполнување на условите и критериумите од јавниот повик. 

Од одбиените 153 апликанти,
- 37% се одбиени заради негативен износ на капитал и резерви како резултат на кумулирани претходни загуби,
- 15,7% се одбиени заради недоволен капитал и резерви,
- 13,7% се одбиени заради тоа што немале намалување на приходите за повеќе од 30%,
- 13,7% се одбиени заради презадолженост, каде обврските на апликантите го надминувале износот на капитал за повеќе од пет пати,
- останатите се одбиени заради полоша кредитна категоризација, основани помалку од 6 месеци и некомплетна документација.

Секој од одбиените 153 апликанти, веќе има добиено известување по електронски пат, односно на е-мејлот пријавен на апликацијата за кредит, со образложение за основот по кој не ги исполнуваат условите за кредит.

Владата на Седница одржана на 09 септември 2020 год. го одобри и последниот обработен список со кредитни апликации, со што расположливите средства се исцрпија до крај.

Согласно објавениот повик, ги известуваме сите апликанти кои своите апликации за втората бескаматна линија ги испратиле по 12 часот и 34 минути на 30.04.2020 година, дека нивните апликации нема да се разгледуваат од страна на банката, заради целосната исцрпеност на предвидените средства за доделување на бескаматни кредити од Компензационите фондови од Јавниот повик Ковид2.

РБСМ, 09.09.2020 - Владата на својата трета седница одржана на 09 септември 2020 година, ја усвои информацијата на Развојна банка на Северна Македонија во врска со кредитните барања кои ги исполнуваат критериумите од Јавниот повик бр.1, односно за кредити од кредитната линија од Компензационите фондови од странска помош со цел намалување на последиците од коронавирусот. Ја задолжи банката да склучи договори за кредит со кредитобарателите кои ги исполнуваат критериумите од Јавниот повик бр.1, наведени во доставениот список бр.5,. односно на 50 компании со барања за поддршка во висина од 54.258.000 денари.

Заклучно со оваа информација, од Развојната банка се исцрпени сите средства предвидени за втората бескаматна кредитна линија. Од средствата од Компензационите фондови од странска помош, се одобрија вкупно 639 кредитни апликации по принципот ,,прв дојден, прв услужен", пристигнати заклучно со 30.04.2020 година до 12 часот и 34 минути напладне. Во овој период се евидентирани вкупно 796 кредитни апликации, од кои 153 не ги исполниле условите објавени во јавниот повик.

Со средствата кои беа предвидени за втората бескаматна кредитна линија,(8 милиони евра), вкупно се одобрија кредити на 639 домашни компании кои вработуваат вкупно 11.325 лица. По структура, најголем дел од одобрените кредитни барања доаѓаат од микро компании кои вработуваат до 10 лица и тоа 404 или 63%. Од мали компании доаѓаат 177 или 28% од одобрените кредитни барања, и 58 или 9% доаѓаат од средни компании.

Околу 90% од средствата одобрени во втората бескаматна кредитна линија се веќе исплатени кон компаниите. Развојна банка ќе стапи во контакт со компаниите чии кредитни апликации беа одобрени на третата владина седница во текот на следната недела.

 


Повлечена Седмата и последна транша од ЕИБ-5 кредитната линија


РБСМ, 09.09.2020 - 
Развојна банка на Северна Македонија денес ја повлече последната транша од евтините кредити за домашни компании, во вкупен износ од 20,4 милиони евра. Заклучно со оваа транша, досега се повлечени вкупно 50,9 милиони евра, односно сите средства кои беа предвидени како евтини кредити за домашните компании.

Седмата транша од кредитната линија ЕИБ фаза 5 која ја користи Развојна банка е одобрена за нови 73 проекти на домашни компании. Со ова, досега на вкупно на 186 домашни компании преку шест комерцијални банки им се овозможи да користат евтини кредити со каматна стапка до 1,6%. Овие 186 домашни компании ќе поддржат вработување на вкупно 605 лица.

Најголем дел од овие средства, 33% или 17 милиони евра се одобрени за проекти во секторот производство. Триесет отсто од средствата или 15,8 милиони евра се одобрени за секторот трговија, додека 9,6% или 4,9 милиони евра се одобрени за проекти во секторот угостителство. За секторот транспорт се одобрени средства во износ од 5,3 милиони евра или 10,5%, за секторот услуги се одобрени 3,8 милиони евра или 7%, додека за секторот здравство се одобрени средства од 1 милиони евра. За други сектори се одобрени вкупно 3 милиони евра или 8%.

Со повлекување на последната транша од фаза 5 на ЕИБ кредитната линија која во вкупен износ изнесува 100 милиони евра се заокружува кредитната линија, која во овие две години на реализација поддржа вкупно 332 проекти на домашни компании со кои се вработуваат 1.089 лица. Најголем дел од средствата, 35 милиони евра се одобрија за проекти во секторот трговија, 31 милиони евра се одобрија за производство, додека 10 милиони евра се одобрија за транспортот.

 


Повлечена Шестата транша од ЕИБ-5 кредитната линија

 

РБСМ, 28.08.2020 год. - Денес, Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје повлече уште 5 милиони евра за евтини кредити за домашните компании. Заклучно со оваа транша, досега се повлечени вкупно 30,6 милиони евра од вкупно 50,9 милиони евра предвидени како евтини кредити за домашните компании.

Шестата транша од кредитната линија ЕИБ фаза 5 која ја користи Развојна банка, е одобрена за нови 8 проекти на домашни компании. Со ова, досега на вкупно на 113 домашни компании преку шест комерцијални банки им се овозможи да користат евтини кредити со каматна стапка до 1,6%. Овие 113 домашни компании ќе поддржат вработување на вкупно 222 лица.

Најголем дел од овие средства, 35% или 10,7 милиони евра се одобрени за проекти во секторот производство. Дваесет и два отсто од средствата или 6,9 милиони евра се одобрени за секторот трговија, додека 13% или 4 милиони евра се одобрени за проекти во секторот угостителство. За секторот транспорт се одобрени средства во износ од 3,5 милиони евра или 11%, за секторот услуги се одобрени 2,6 милиони евра или 9%, додека за секторот здравство се одобрени средства од 0,6 милиони евра. За други сектори се одобрени вкупно 2,3 милиони евра или 8%.

На почетокот на месец септември ќе биде повлечена и последната, седма транша од ЕИБ кредитната линија во износ од околу 20 милиони евра.

Досега, од кредитната линија ЕИБ фаза 5 која изнесува 100 милиони евра се повлечени шест транши во вкупен износ од 79,7 милиони евра со кои се поддржани 259 проекти на домашни компании со кои се вработуваат 706 лица.