Вести

>>Вести

Најдобра мала банка во Македонија за 2010

24.09.2010 - Реномираниот лондонски магазин Finance Central Europe во текот на месец септември 2010 година ги објави резултатите од рангирањата на банките во Македонија според кои Македонска банка за поддршка на развојот е прогласена за Најдобра мала банка во Македонија за 2010 година.

>>Вести

01.07.2010 - Земјоделски кредитен дисконтен фонд (ЗКДФ кредитна линија) - Согласно одлуката на Владата на Република Македонија, почнувајќи од 01.07.2010 Македонска банка за поддршка на развојот ад Скопје го презема администрирањето на ЗКДФ кредитната линија, што е регулирано со посебен Договор склучен помеѓу МБПР и Министерството за финансии.
ЗКДФ кредитната линија е наменета за кредитирање на примарни земјоделски производители и мали и средни претпријатија кои вршат преработка или извоз на земјоделски производи и претставува значаен инструмент на Владата на РМ во насока на надминување на проблемите на агро-индустрискиот комплекс во обезбедувањето на финансиски средства за своите инвестиции.
Кредитирањето се врши преку вклучени деловни банки и штедилници.

Упатство за плаќање на обврски по „КОВИД 3“ кредитна линија
 
 Барање за дополнителен грејс период и рок на отплата за КОВИД-3
 
Упатство за пополнување и поднесување на Барањето за дополнителен грејс период и рок на отплата за КОВИД-3 до РБСМ
 
Јавен повик за дополнителен грејс период и продолжување на рок на отплата за КОВИД-3
 
 
Контакт-кредитирање
 
Линкови