Вести

24.02.2012 - Повлечена е втората транша од кредитната линија од ЕИБ II 50 мил. ЕУР во износ од 24,25 милиони ЕУР. Со овие средства ќе се поддржат нови 77 проекти со пресметковна вредност од 36 милиони ЕУР. Од оваа транша, 85% се за поддршка преку инвестициски кредити со рок на отплата до 8 години, додека остатокот е за поддршка преку кредити за обртни средства со рок на отплата до 3 години.
Со реализација на овие 77 проекти се очекува да се отворат нови 469 работни места .
Проектите се реализираат преку: НЛБ Тутунска банка ад Скопје, Прокредит банка ад Скопје, Охридска банка ад Охрид, ТТК банка ад Скопје, Шпаркасе банка Македонија ад Скопје, Комерцијална банка ад Скопје, Стопанска банка ад Скопје и Стопанска банка ад Битола.

Истиот ден е повлечена и третата траншаод кредитната линија од ЕИБ II 50 мил. ЕУР во износ од 2,47 милиониЕУР наменети за приоритетни проекти. Со овие средства ќе се поддржат нови 6 проекти со пресметковна вредност од 7,1 милиони ЕУР.
Со реализација на овие 6 проекти се очекува да се отворат нови 117 работни места .
Проектите се реализираат преку: Охридска банка ад Охрид и Комерцијална банка ад Скопје.
Со исплатата на овие средства целосно ќе биде искористена оваа кредитна линија.

МБПР започнува со подготовки за реализација на нова кредитна линија од ЕИБ III 100 мил. ЕУР.

 

МБПР склучи нов договор за реосигурување, со кој и Република Косово се вклучи во листата на земји каде МБПР врши осигурување на побарувања од краткорочни комерцијални ризици (стечај и продолжено неисполнување на обврските од страна на купувачите).
Со новиот договор МБПР ќе им овозможи на македонските извозници да ги осигуруваат своите побарувања кон купувачи од Косово. На тој начин им даваме поддршка на македонските компании за похрабар настап на косовскиот пазар со што пак се овозможува зголемување на извозот.

21.12.2011 -  Повлечена е првата транша од кредитната линија од ЕИБ 2 - 50 милиони евра во износ од 23,27 милиони евра. Со овие средства ќе се поддржат нови 112 проекти со пресметковна вредност од 44,87 милиони евра. Од оваа транша, 73% се за поддршка преку инвестициски кредити со рок на отплата до 8 години, додека остатокот е за поддршка преку кредити за обртни средства со рок на отплата до 3 години.
Со реализација на овие 112 проекти се очекува да се отворат нови 434 работни места .
Проектите се реализираат преку: НЛБ Тутунска банка ад Скопје, Прокредит банка ад Скопје, Охридска банка ад Охрид, Халкбанк ад Скопје, Шпаркасе банка Македонија ад Скопје и УНИ банка ад Скопје.
МБПР започнува со подготовки за повлекување на нова транша за проиритетни проекти, како и транша за кредитирање на МСП од кредитната линија од ЕИБ 2 - 50 милиони евра.

МБПР ги презентираше своите инструменти за поддршка на извозот - осигурување на извозот и извозен факторинг

21.12.2011 - Македонска банка за поддршка на развојот во соработка со Стопанската комора на Македонија, денес организираше презентација на своите нови услуги пред извозните компании.
На презентацијата, претставници од Банката, детално ги презентираа: осигурувањето на извозот и извозниот факторинг како нов инструмент за поддршка на извозот, пред околу шеесет компании - членки на Комората.