Вести

15.02.2013 - Со Решение на Централниот регистер на Република Македонија бр. 30120130006479 од 15.02.2013 год. направен е упис во регистерот на новиот член на Управниот одбор на МБПР - главен оперативен директор, Бесим Билали.

07.01.2013 - Повлечена е третата транша од кредитната линија од ЕИБ III 100 милиони евра во износ од 7,35 милиони ЕУР. Со овие средства ќе се поддржат нови 21 проекти со пресметковна вредност од 12 милиони ЕУР. 10% од овие средства ќе се наменат за трајни обртни средства, додека преостанатите за долгорочни инвестиции. Со реализација на овие 21 проекти се очекува да се отворат нови 402 работни места
Проектите се реализираат преку: Комерцијална банка ад Скопје.

18.12.2012 - Повлечена е втората транша од кредитната линија од ЕИБ III 100 милиони евра во износ од 2,88 милиони ЕУР. Со овие средства ќе се поддржат нови 7 проекти со пресметковна вредност од 7,6 милиони ЕУР. Со реализација на овие 7 проекти се очекува да се отворат нови 83 работни места. Проектите се реализираат преку: НЛБ Тутунска банка ад Скопје, Охридска банка ад Охрид и Комерцијална банка ад Скопје.

07.07.2021, ЈАВЕН ПОВИК ЗА НОВА БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА „КОВИД 4“.                                                                                                                             01.07.2021, ЈАВЕН ПОВИК ЗА НОВА БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА.                                                                                              ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО КРЕДИТНИТЕ ЛИНИИ: „КОВИД-1“, „КОВИД-2“ И „КОВИД-3“.