Вести

Скопје, 07.12.2021


Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, согласно задолжението од Владата и Анекс кон договорот за администрирање на фонд за микро и мали претпријатија, на својата веб-страница објави јавен повик со кој им се нуди можност на кредитокорисниците на кредити од третата бескаматна кредитна линија „Ковид 3“, да поднесат барање за продолжување на грејс-периодот и рокот на отплата на кредитите за 12 (дванаесет) месеци.

Согласно јавниот повик, компаниите треба да поднесат електронско барање до банката, кое може да се преземе од веб - страницата на банката. Барањето се прикачува електронски, на веб форма објавена во самиот повик. Како услов за одобрување на барањето за дополнително утврдување на грејс - периодот и продолжување на рокот на отплата на кредитот е кредитокорисникот, пред поднесување на барањето, да ги има подмирено сите доспеани обврски по основ на главница и камата по кредит од кредитната линија од Фонд за микро и мали претпријатија (Ковид 3).

Поднесеното барање за дополнителен рок и грејс–период, не го елиминира правото во иднина да се поднесе барање за отпуштање  на долгот од 30% од износот на кредитот, согласно утврдените критериуми наведени во договорот за кредит.

Јавниот повик и барањето за дополнителен грејс - период, како и упатството за поднесување на барањето се достапни на следниот линк.

Повикот важи заклучно со 11.12.2021 година, кога е и последниот ден за поднесување на барањата.

Скопје, 02.12.2021

Почитувани,

Во согласност со Договорот за администрирање на фонд за микро и мали претпријатијја склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје (РБСМ) архивиран под бр.10-7500/2 од 12.11.2020 година и Анекс кон договор за администрирање на фонд за микро и мали претпријатија, архивиран под бр.26-8774/2 од 26.11.2021 година, РБСМ го објавува овој  јавен повик, со кој се нуди можност за кредитокорисниците на кредити од третата безкаматна кредитна линија од Фонд за микро и мали претпријатија (Ковид3), да поднесат барање за утврдување на дополнителен грејс-период од 12 месеци и соодветно продолжување на рокот на отплата на кредитите за 12 месеци.

Со оглед на погоре наведеното, Ве повикуваме во рок од 10 дена од денот на објавувањето на овoj Јавен повик, да поднесете барање до РБСМ за продолжување на грејс-периодот и рокот на отплата на кредитот одобрен од средствата на „Ковид3“ кредитната линија на следната веб форма.

Како услов за одобрување на барање за дополнително утврдување на грејс период и продолжување на рокот на отплата на кредитот е кредитокорисникот, пред поднесување на барањето, да ги има подмирено сите доспеани обврски по основ на главница и камата по кредит од кредитната линија од Фонд за микро и мали претпријатија (Ковид 3).

Поднесеното барање за дополнителен рок и грејс период не го елиминира правото во иднина да поднесете барање за отпуштање  на долгот од 30% од износот на кредитот, согласно утврдените критериуми наведени во договорот за кредит.

Повикот важи заклучно со 11.12.2021 година кога е последниот ден за поднесување на барањата.

Барањето во Прилог 1 треба да ги содржи основните податоци за субјектот корисник на кредит: име на компанијата-кредитокорисник, матичен број на компанијата, број и датум на склучување на договорот.  Истото треба да биде потпишано од овластено лице со печат од субјектот корисник на кредит и во скенирана форма (.pdf или слика) треба да биде прикачено на веб формата за доставување на барањето до РБСМ.

Барањето се скенира и се зачувува со следниот назив: број на договор назив на фирма и место (пр. 1745 ФИРМА ДООЕЛ Скопје) и се прикачува како фајл на следната веб форма.

За одобрените барања за дополнително утврдување на дополнителен грејс период од 12 месеци и соодветно продолжување на рокот на отплата на кредитот, кредитокорисниците ќе бидат известени од страна на РБСМ на нивниот е-маил запишан во тековната состојба, при што ќе им биде доставен за потпишување и Анексот кон договорот за кредит. 

Линкови: 
- Барање за дополнителен грејс период и рок на отплата на кредит одобрен од „Ковид3“
-
Веб-форма на која се прикачува Барањето

За сите прашања обратете се на: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  

 

Прилог 1 - Барање за дополнителен грејс период и рок на отплата на кредит одобрен од „Ковид3“ 

 Прилог 1

До
Развојна банка на Северна Македонија
Сектор за кредитирање и гаранции
Ул. Димитрие Чуповски бр. 26
1000, Скопје

  

БАРАЊЕ
за дополнителен грејс-период и рок на отплата на кредит
одобрен од Фонд за микро и мали претпријатија (Ковид3) кредитната линија

 

 
Од кредитокорисник ____________________________________________________  (име на компанијата во формат: ИМЕ НА ФИРМА ДОО/ДООЕЛ/ТП, град), со ЕМБС_________ (матичен број на субјектот), корисник на бескаматен кредит од Фонд за микро и мали претпријатија (Ковид3) кредитната линија, со број на договор ФММП/ДИР/0/_______   од датум _________________.

Согласно дадената можност во јавниот повик објавен на веб страницата на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, бараме да ни се одобрат дополнителни 12 (дванаесет) месеци грејс-период на недоспеаната главница и да се продолжи за истиот период рокот на отплата на кредитот по основ на недоспеана главница.

Изјавуваме дека немаме доспеана неплатена главница и камата по овој кредит.

 
Со почит,

                                                                                                                     

                                                                                                  (печат)                             

                                                                                                                                               Управител/Овластено лице     

                                                                                             

                                                                                                                                                         с .р. потпис
                                                                                              

                                                                                                            телефон за контакт: ________________
                                                                                                            е-маил адреса:  ____________________

 

Барањето се пополнува, потпишува и печатира.
Барањето се прикачува во скенирана форма (.pdf или слика) на следната веб форма.
За сите прашања обратете се на: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  

Скопје, 01.12.2021

   

Досегашните членови на Управниот одбор на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, се реименувани за истите позиции со мандат од 6 (шест) години сметано од 19.11.2021 година.

Народна банка на Република Северна Македонија, издаде решение со кое се издава претходна согласност за реименување на Кире Наумов за главен извршен директор на Развојна банка на Северна Македонија и реименување на Фарук Исмаили за главен оперативен директор на банката. Членовите на Управниот одбор, претходно, довербата за мандат ја добија од членовите на Надзорниот одбор на банката, согласно Законот за банки.

Членовите на Управниот одбор на Развојна банка, ги започнаа своите мандати во ноември и декември 2019 година и управуваа со државната банка изминативе две години. Развојна банка активно учествуваше во имплементацијата на економските сетови мерки донесени од Владата во справување со негативните ефекти предизвикани од пандемијата од КОВИД-19.

Во 2020 и 2021 година, Развојна банка пласираше кредити кон приватниот сектор во вкупен износ од 132 милиони евра, од кои 46 милиони евра во форма на бескаматни кредити и го потпиша шестиот финансиски договор со ЕИБ за 2021/2022 година во вкупен износ од 100 милиони евра. Со подобрување на условите кај осигурувањето и факторингот, се зголеми значително обемот на осигурани и откупени побарувања по основ на факторинг кои заклучно со септември 2021 година, во однос на цела 2019 година, се зголемија за 73% и за 20%, респективно.

Од посебна важност за банката беше нејзината докапитализација која се направи во 2020 година, со која се овозможи директно проширување на портфолиото производи на банката. Сега, Развојна банка на компаниите кои вршат извоз може да им понуди и царинска гаранција. Од неодамна, преку промена во Законот за Развојна банка на Северна Македонија, се организираше Гарантен фонд во рамки на банката, со што се воспостави државната кредитно-гарантна шема од која корист имаат микро, мали, средни компании, како и големи компании кои вршат извоз.

Целта на Управниот одбор е и понатаму да продолжи и да ја развива државната банка како динамична, финансиски силна институција, специјализирана во финансиска поддршка на малите и средни претпријатија и поширока поддршка на извозот.

Скопје, 26.11.2021

 Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, денес ја повлече првата транша во износ од 16,9 милиони евра за мали и средни компании од заемот од Европската инвестициска банка. Со оваа транша, се обезбедува поддршка на 50 проекти на домашни мали и средни компании и средно-пазарнокапитализирани компании кои ќе вработат нови 90 лица.

Од траншата, најголем дел на средствата се наменети за компании во сегментот на трговијата и производството (12,8 милиони евра). Компаниите ги користат средствата од кредитната линија преку матичните комерцијални банки, за заеми за тековни средства со каматна стапка до 1,6%.

Со заемот на РБСМ од ЕИБ, кој се склучи во 2021 година, се обезбедија 100 милиони евра по поволни услови, како директна поддршка на малите и средни компании и средно пазарнокапитализирани компании. Преку заемот, се поддржуваат домашни компании од трудоинтензивните дејности како производство, туризам и услуги, за брзо закрепнување од КОВИД-19 кризата. Заемот од ЕИБ ќе им помогне на компаниите да обезбедат континуитет на деловните процеси и задржување на работните места, а истовремено да ја зголемат својата продуктивност и да ги прошират деловните активности.

Повлечена петтата транша од заемот на ЕИБ во износ од 22,8 милиони евра за домашните компании.                                                               НОВА БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА ЗА ЗГОЛЕМЕНИ ЦЕНИ НА ЕНЕРГЕНСИ ПРЕКУ БАНКИТЕ УЧЕСНИЧКИ (ОБРТНИ СРЕДСТВА-ЕНЕРГЕНСИ-БУ)                                                               УШТЕ ЕДНА НОВА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ПРЕКУ БАНКИТЕ УЧЕСНИЧКИ (ЕЕ и ОИЕ)                                                               ИНДИВИДУАЛНИ ГАРАНЦИИ од Гарантен фонд до 50% од износот на кредитот и без надомест за компаниите до 31.12.2022 година.                                ПОРТФОЛИО ГАРАНЦИИ.                                ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО КРЕДИТНИТЕ ЛИНИИ: „КОВИД-1“, „КОВИД-2“ И „КОВИД-3“.