Вести

Објавен конечниот ревизорски извештај на ДЗР за работењето на РБСМ АД Скопје во 2020 година

Скопје, 27.04.2022

 

Државниот завод за ревизија (ДЗР), објави конечен извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје (РБСМ). Со извршената ревизија, ДЗР изрази мислење без резерва за реалноста и објективноста на финансиските извештаи, како и за усогласеноста со законската регулатива, упатствата и воспоставените политики.

Во 2020 година, Банката го зголеми кредитниот потенцијал за 13% споредено со претходната година и оствари нето- добивка од 31,8 милиони денари.

Во 2021 година, Банката продолжи во истиот правец, и ја зголеми вкупната актива за 21% со соодветен раст на кредитното портфолио од 19%, раст на портфолиото од кредитното осигурување од 38% и на факторингот од 11%. Банката и во 2021 година, оствари позитивен нето-финансиски резултат од 39,6 милиони денари.

Во периодот 2020-2021 година, Банката реализираше неколку бескаматни кредитни линии за поддршка на компаниите во услови на Ковид криза. Воспостави кредитно гарантна шема и воведе нов производ – царински гаранции.

ДЗР со мислењето без резерва дава уште една потврда дека работењето на Банката, односно активностите, финансиските трансакции и информациите, рефлектирани во финансиските извештаи на Банката, во сите материјални апекти, се во согласност со законската регулатива, упатствата и воспоставените политики.

РБСМ и во 2022 година продолжува да работи во таа насока, со зголемување на кредитниот потенцијал, изнаоѓање на нови извори за финансирање, како и со воспоставување на нови кредитни линии насочени кон поддршка на компаниите во време и услови на енергетска и економска криза.

Повлечена петтата транша од заемот на ЕИБ во износ од 22,8 милиони евра за домашните компании.                                                               НОВА БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА ЗА ЗГОЛЕМЕНИ ЦЕНИ НА ЕНЕРГЕНСИ ПРЕКУ БАНКИТЕ УЧЕСНИЧКИ (ОБРТНИ СРЕДСТВА-ЕНЕРГЕНСИ-БУ)                                                               УШТЕ ЕДНА НОВА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ПРЕКУ БАНКИТЕ УЧЕСНИЧКИ (ЕЕ и ОИЕ)                                                               ИНДИВИДУАЛНИ ГАРАНЦИИ од Гарантен фонд до 50% од износот на кредитот и без надомест за компаниите до 31.12.2022 година.                                ПОРТФОЛИО ГАРАНЦИИ.                                ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО КРЕДИТНИТЕ ЛИНИИ: „КОВИД-1“, „КОВИД-2“ И „КОВИД-3“.