Вести

Земјоделски кредитен дисконтен фонд

>>Вести

01.07.2010 - Земјоделски кредитен дисконтен фонд (ЗКДФ кредитна линија) - Согласно одлуката на Владата на Република Македонија, почнувајќи од 01.07.2010 Македонска банка за поддршка на развојот ад Скопје го презема администрирањето на ЗКДФ кредитната линија, што е регулирано со посебен Договор склучен помеѓу МБПР и Министерството за финансии.
ЗКДФ кредитната линија е наменета за кредитирање на примарни земјоделски производители и мали и средни претпријатија кои вршат преработка или извоз на земјоделски производи и претставува значаен инструмент на Владата на РМ во насока на надминување на проблемите на агро-индустрискиот комплекс во обезбедувањето на финансиски средства за своите инвестиции.
Кредитирањето се врши преку вклучени деловни банки и штедилници.