Вести

ИЗВЕСТУВАЊЕ ВО ВРСКА СО ЈАВНИОТ ПОВИК БР. 1

РБСМ, 04.04.2020

Во врска со Јавниот повик бр.1 објавен од РАЗВОЈНА БАНКА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АД Скопје на ден 25.03.2020 година, Ве известуваме дека се проширува листата на дејности од НКД, кои може да аплицираат за кредитната линија, со следните дејности:

Шифра    Н а з и в
 49.31  Градски и приградски патнички копнен транспорт
 49.39  Друг патнички копнен транспорт, неспомнат на друго место
 50.3  Внатрешен патнички воден транспорт


Воедно ве известуваме дека при оценка на поднесените апликации по Јавниот повик бр.1, нема да се применува критериумот за одобрување:
• показателот за тековна ликвидност треба да е најмалку 0,9 а се пресметува како сооднос меѓу тековните средства и краткорочните обврски. Показателот се пресметува на база на биланс на состојба од последната фискална година.