Вести

Скопје, 23.10.2021

 

Претставници на Развојна банка на Северна Македонија земаа учество на Годишното собрание на меѓународната унија на кредитни и инвестициски осигурители – Бернска Унија, во организација на Унгарската кредитно извозна агенција, EXIM Унгарија. На годишното собрание присуствуваа повеќе од 160 претставници од осигурители од 52 земји, членки на Бернската Унија.

На годишното собрание стана збор за бизнис трендовите, политиките и тековниот одговор на секторот кон КОВИД-19 пандемијата. Во првата половина од 2021 година, Бернската Унија забележува дека краткорочното осигурување се враќа во фокусот на компаниите поттикнато од високите цени на суровините и силната бизнис доверба. Членките на Бернската Унија одобриле кредитни лимити за купувачи во вредност од 1,8 трилиони американски долари заклучно до првата половина од годината, што претставува зголемување од 7% во однос на истиот период претходната година и ги надминува нивоата пред пандемијата во 2019 година за 3%. Растот кај краткорочното кредитно осигурување е најистакнат во развиените економии и е во согласност со трендовите на зголемување во меѓународната трговија со стоки.

Фарук Исмаили, главен оперативен директор и Дарко Стефановски, директор на сектор за кредитно осигурување
на Годишното собрание на Бернска унија

Во линија на ова се и резултатите на осигурани побарувања од Развојната банка во првата половина од годината, каде се осигурани побарувања во износ од 98 милиони, односно 3,4 пати повеќе од истиот период во 2020 година, за купувачи во 33 различни земји.

Подобрените економски изгледи и засега малиот волумен на барања за исплати на штети и покрај постепеното намалување на владините поддршки за индустријата и генерално на економијата, овозможуваат повисоки апетити за преземање на ризик од страна на осигурителите. Членките на Бернската Унија во првата половина од 2021 исплатија штета во износ од 1 милјарда американски долари по основ на издадени краткорочни полиси за осигурување, односно 38% помалку од истиот период претходната година што резултира во историски најнизок степен на исплата на штети во однос на осигурани побарувања.

И покрај позитивните услови и тековната стабилност во секторот, осигурителите остануваат со внимателно оптимистички став заради значителната неизвесност во следниот временски период од 12 месеци.

Развојната банка на Северна Македонија очекува годината да ја заврши со рекорден волумен на осигурани побарувања на домашен и странски пазар, со што додава позитивно влијание на извозната компонента во економијата.

 

Скопје, 09.10.2021

Шест банки досега се вклучија во кредитно-гарантната шема со потпишување на договор за издавање портфолио гаранција од Гарантен фонд кон нив. Со ова, од Гарантниот фонд се ставија на располагање 15 милиони евра во гаранции кон банките и штедилниците, со цел поддршка на кредитирањето на микро, мали и средни фирми.

Под портфолио гаранција, банка или штедилница, може да стават кредити дадени на микро, мали и средни фирми во доминантна приватна сопственост за основни или обртни средства. Кредитите кои може да бидат ставени под портфолио гаранција треба да бидат со максимален износ до 30.750.000 денари и рок на отплата до три години за кредити за обртни средства, односно до осум години за кредити за основни средства.

Развојна банка на Северна Македонија до денес има издадено портфолио гаранции кон Стопанска банка АД Битола, УНИ банка АД Скопје, Централка Кооперативна банка АД Скопје, Капитал банка АД Скопје, Халкбанк АД Скопје и Стопанска банка АД Скопје. Листата на банки и штедилници кои се дел од гарантната шема, се очекува да се шири и понатаму.

Кредитно-гарантната шема е дел од економските сетови на мерки донесени од Владата на Република Северна Македонија заради справување со последиците од КОВИД-19 пандемијата, и е дел од Планот за забрзан раст и развој на Владата. Со дополнување на Законот за Развојна банка на Северна Македонија, во рамките на истата, се формираше Гарантен фонд како посебна организациона единица. За Гарантниот фонд иницијално се одвоени средства во износ од 10 милиони евра со кои може да се гарантираат кредити во вкупен износ до 100 милиони евра.

Преку Гарантниот фонд се реализираат два производи (1) портфолио гаранции кон банки и штедилници, за поддршка на кредитирањето на микро, мали и средни трговци и (2) индивидуални гаранции за големи трговци кои вршат извоз, за кои големите компании може да се обратат директно до Развојна банка на Северна Македонија.

Банките кои се вклучени во кредитно-гарантната шема се објавени на веб страницата на РБСМ, Производи - Гаранции - Портфолио гаранции.

 

Скопје, 29.09.2021

Ги известуваме сите кредитокорисници на ,,Ковид 3” кредитната линија, дека на 30 септември 2021 достасува првата рата од ,,Ковид 3” кредитната линија за кредитокорисниците кои користат 6-месечен грејс период. Достасаните обврски е потребно навремено да бидат подмирени.

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, ги информира кредитокорисниците на ,,Ковид 3” кредитната линија со можност за грант компонента, дека реализацијата на кредитната линија се одвива согласно договорот кој РБСМ го има склучено со Министерството за финансии во име на Владата за реализација на оваа кредитна линија. Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, достави одговор до Сојузот на стопански комори во однос на барањето за ,,Ковид 3” и чекоритете кои треба да бидат преземени. Барањето за одложување е процесирано до надлежните институции и чинители. Отпочнат е процес на консултација за што кредитокорисниците ќе бидат навремено информирани.

Согласно горенаведеното, ги известуваме сите кредитокорисници од ,,Ковид 3” сѐ додека не бидат поинаку информирани од страна на РБСМ, своите обврски е потребно да ги исполнуваат согласно нивните договори за кредит.

Доколку има промени во договорните услови на кредитната линија, сите кредитокорисници од ,,Ковид 3” ќе бидат информирани од страна на банката.

Гаранција од Гарантен фонд до 50% од износот на кредитот за извоз преку Развојна банка

 

Скопје, 24.09.2021

Преку кредитно-гарантната шема, гаранција до 50% од износот на кредитот за извоз може да побараат големите трговци кои реализирале најмалку триесет отсто од своите приходи од извоз во последната фискална година. Гаранцијата е наменета за големи домашни извознички компании кои се во доминантна приватна сопственост.

Со гаранцијата може да бидат покриени кредити за извоз чиј износ се движи од 3.075.000 денари до 30.000.000 денари. Барање за издавање индивидуална гаранција за големи извозници, компаниите може да поднесат директно до Развојна банка на Северна Македонија. Барањето е достапно на веб страницата на банката под Производи – Гаранции. По добивање на барање од заинтересираната компанија, банката ќе го процесира барањето и ќе издаде индивидуална гаранција од Гарантен фонд за барателот, кон банка или штедилница во која се одлучил барателот да користи кредит за извоз.

На овој начин, преку гаранција од Гарантен фонд до 50% од износот на кредит за извоз, се обезбедува значителна поддршка на извозниците во насока на обезбедување дел од колатералот за кредит. Како обезбедување за индивидуалната гаранција се користи меница.

Гаранцијата, која може да се движи од 1,5 милиони денари до 15 милиони денари, е овозможена преку воспоставувањето на кредитно-гарантна шема поддржана од државата. Со дополнување на Законот за Развојна банка на Северна Македонија, во рамките на истата се формираше Гарантен фонд како посебна организациона единица. За Гарантниот фонд иницијално се одвоени средства во износ од 10 милиони евра, со што ќе може да се гарантираат кредити во вкупен износ до 100 милиони евра. Во текот на 2021 година е предвидено зголемување на расположливите средства на Гарантниот фонд за дополнителни 5 милиони евра, со што ќе може да се гарантираат кредити во вкупен износ до 150 милиони евра.

За условите на гаранцијата, компаниите може да се информираат на веб страницата на банката, во делот на Производи – Гаранции – Индивидуални гаранции.

Страница 1 од 41