Производи

РБСМ ги нуди следните финансиски производи:

 
1. КРЕДИТИРАЊЕ
 • кредит за поддршка на извозот - обртни средства за подготовка на производство наменето за извоз и обртни средства за премостување на периодот од направениот извоз до наплатата на средствата од странскиот купувач;
 • кредит за мали и средни претпријатија - трајни обртни средства и инвестиции од различни извори: ИКЛ-револвинг, РБСМ, ЕИБ, ЕИБ-револвинг;
 • кредит за поддршка на земјоделството и агроиндустријата - примарно производство, преработка и извоз - преку комерцијалните банки или директно преку РБСМ;
 • кредит за микро компании - микро и мали трговски друштва, индивидуални претприемачи, занаетчиски дуќани, приватни трговци, тезги на пазар и други микро и мали стопански субјекти;
 • кредит за енергетика - енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија;
 • кредит за намалување на невработеноста - создавање и одржување на работни места и самовработување со кредитирање;
 • кредит со гарантна шема - микро, мали и средни трговски друштва кои немаат доволно обезбедување при аплицирање кај деловните банки;
 • кредит за сместувачки капацитети - инвестиции за микро, мали и средни претпријатија со седиште во РСМ за купување, изградба и адаптација на мали сместувачки капацитети до 70 легла со стандард не поголем од три ѕвезди;
 • кредит за старечки домови и градинки - микро, мали и средни претпријатија со седиште во РСМ за изградба и опремување на установи за стари лица и детски градинки;
 • кредит за општините во РСМ - за реализација на проекти од ИПА компонента за прекугранична соработка.
 
2. КРЕДИТНО ОСИГУРУВАЊЕ на:
 • домашни побарувања (пред и по испорака) и
 • извозни побарувања (пред и по испорака)

од комерцијални и политички ризици.

3. ФАКТОРИНГ - е најнов производ кој е единствен на финансискиот пазар во РСМ. Претставува услуга која овозможува продажба на производи и услуги на одложено плаќање, при што дел од средствата наведени во фактурата се добиваат веднаш.

ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                               ИНФО ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА КОВИД-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА (КОВИД2 И ЕИБ)                                                               ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                               ИНФО ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА КОВИД-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА (КОВИД2 И ЕИБ)                                                               ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                               ИНФО ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА КОВИД-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА (КОВИД2 И ЕИБ)                                                               ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                               ИНФО ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА КОВИД-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА (КОВИД2 И ЕИБ)                               

 

 

 

  

 ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА 

 

  Развојна банка на Северна Македонија со поддршка на Владата на Република Северна Македонија
искреира нова кредитна линија за поддршка на претпријатијата погодени од состојбата со корона вирусот.

Кредитната линија е наменета за микро, мали и средни претпријатија од најпогодените сектори.

 Јавниот оглас е објавен на 25.03.2020 год. и ќе трае 30 дена сметано од 26.03.2020 год., односно во овој
период можат да се доставуваат апликациите/кредитните барања по принципот прв дојден прв услужен
.

  Од потребните документи, пет се обрасци на РБСМ, а останатите можат да се обезбедат
по електронски пат од надлежните институции
.

 Сите потребни информации се наоѓаат во Огласот со кликнување на било кој дел од овој текст.

 За понатамошните мерки што дополнително ќе бидат преземени од страна на РБСМ, навремено ќе бидете известени. 

 

 ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ Е ЗАЕДНИЧКА ОДГОВОРНОСТ. ОД НАС ЗАВИСИ!