За МБПР

Профил на РБСМ

Основање
Развојна банка на Северна Македонија ад Скопје е единствената развојна банка во Република Северна Македонија основана со посебен Закон за основање на Македонска банка за поддршка на развојот на 21. мај 1998 година (Сл. весник на РМ бр. 24/98, 6/2000, 109/2005 и 130/2008). Во 2009 година е донесен новиот Закон за МБПР (Сл. весник на РМ бр. 105/2009), со цел подобрување на нејзината позиција и специфична улога на развојна банка во банкарскиот сектор и во стопанството на РСМ. Заради истата цел, во април 2021 година донесен е Закон за изменување и дополнување на Законот за Македонска банка за поддршка на развојот (Сл. весник на РСМ бр. 77/2021).

Сопственост
РБСМ е акционерско друштво чиј основач и 100% -тен сопственик е Република Северна Македонија.

Визија
Да бидеме веродостоен партнер за финансиска поддршка на микро, малите и средни претпријатија во нашата држава.

Мисија
Преку промоција и понуда на поволни финансиски производи за микро, малите и средни претпријатија да создадеме амбиент за подобрување на домашната конкурентност, поддршка на извозот и економски раст и развој.

Принципи на работење
1. неконкурентност, недискриминација и транспарентност во работењето,
2. рентабилност и ефикасност,
3. економска оправданост на инвестициските проекти и инвестициите,
4. примена и унапредување на доброто корпоративно управување во Банката.

Активности на РБСМ
1. финансирање на развојот на македонското стопанство,
2. финансирање на инфраструктурата,
3. поддршка на развојот на малите и средни претпријатија во РСМ,
4. поттикнување на извозот,
5. поттикнување на заштита на животната средина,
6. осигурување на извозот на македонски производи и услуги од комерцијални и политички ризици,
7. поддршка на регионалниот развој.

Целна група
Микро, мали и средни трговски друштва и извозно ориентирани трговски друштва.

Вработени
44 вработени на ден 31.12.2021 година.

 

 

Повлечена петтата транша од заемот на ЕИБ во износ од 22,8 милиони евра за домашните компании.                                                               НОВА БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА ЗА ЗГОЛЕМЕНИ ЦЕНИ НА ЕНЕРГЕНСИ ПРЕКУ БАНКИТЕ УЧЕСНИЧКИ (ОБРТНИ СРЕДСТВА-ЕНЕРГЕНСИ-БУ)                                                               УШТЕ ЕДНА НОВА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ПРЕКУ БАНКИТЕ УЧЕСНИЧКИ (ЕЕ и ОИЕ)                                                               ИНДИВИДУАЛНИ ГАРАНЦИИ од Гарантен фонд до 50% од износот на кредитот и без надомест за компаниите до 31.12.2022 година.                                ПОРТФОЛИО ГАРАНЦИИ.                                ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО КРЕДИТНИТЕ ЛИНИИ: „КОВИД-1“, „КОВИД-2“ И „КОВИД-3“.