За МБПР

Меѓународна соработка

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје е членка на неколку меѓународни организации на институции, кои работат на исти или слични области како и РБСМ: главно развојно-финансиски институции и  извозно-кредитни агенции. Овие финансиски институции го поддржуваат развојот на економиите, ги намалуваат ризиците, вршат  размена на информации и други начини на соработка. РБСМ настојува да ги интензивира контактите и добрите односи со разни меѓународни институции, деловни банки, осигурители и ре-осигурители.

РБСМ членува во следните меѓународни здруженија:

1. Европско здружение на јавни банки
. Здружението е активно од 2000 год. и ги застапува интересите на финансиските институции во државна сопственост во однос на законодавните тела на ЕУ.
2. Прашки клуб, дел од Бернска унија
Бернска унија е основана 1934 година со цел да ја поддржи меѓународната трговска размена и инвестициите. Членките на Бернска унија се јавни и приватни финансиски институции од повеќе земји кои преку поддршка на извозот и надворешните инвестиции ја промовираат меѓународната размена и инвестициите на развиените и на пазарите во развој. За таа цел тие вршат осигурување на побарувањата на извозниците или на нивните банки од политички и комерцијални ризици. Членките на Бернска Унија поддржуваат вкупно 10% од вкупната светска трговска размена.
Прашки клуб е основан на иницијатива на Бернската унија и неколку извозно кредитни агенции во почетокот на 90-тите години. Членките на Прашки клуб се кредитни агенции кои според големината, обемот на поддршката што го даваат во светската трговија е помал во споредба со поддршката што ја обезбедуваат членките на Бернска унија. Основната цел на ова здружение е обезбедување поддршка на своите членки во развојот на краткорочно и долгорочно извозно кредитно осигурување и финансирање. Членките на Прашки клуб одржуваат редовни состаноци со цел разменување на искуства. Развојната банка на Северна Македонија е членка на Прашки клуб од 2001 година.

РБСМ има склучено договори за соработка со следните кредитни агенции
и развојни банки: АОФИ од Србија, БАЕЗ од Бугарија, ХБОР од Хрватска, СИД-ПКЗ од Словенија, ИГА од Босна и Херцеговина, МЕХИБ од Унгарија, КУКЕ од Полска, ЕГФИ од Иран, ЕКСИМГАРАНТ од Белoрусија, СЕП од Саудиска Арабија, ТУРК ЕКСИМБАНК од Турција, Бугарската развојна банка (БДБ), Германската развојна банка (КфВ) и други.

РБСМ соработува со повеќе меѓународни институции, како: ОЕЦД, Светска банка, МИГА, ИБРД, ЕИБ, ЕБРД, ЦЕБ...

Соработка со Европската инвестициона банка
. ЕИБ е финансиска институција на Европската унија формирана 1958 година со Римскиот договор, која учествува рамо до рамо со локалните финансиски институции во финансирањето на инвестициските програми и проекти кои се дел од целите на Европската унија и на Р. Северна Македонија.
Мисијата на ЕИБ е преку финансирање на квалитетни проекти да овозможи поддршка во остварувањето на целите на политиката на Европската унија. Покрај поттикнувањето на проекти на државите членки, една од основните кредитни активности е и финансирање на инвестиции во идните членки на Европската унија и земјите партнери, кои позитивно влијаат на јакнење на европските интеграции. Во таа насока се одвива и соработката на ЕИБ со РБСМ. Притоа РБСМ својата соработка со ЕИБ ја интензивира особено кога на 26. јуни 2009 год. го потпиша договорот за реализација на кредитна линија за поддршка на МСП и приоритетни проекти (индустриски инвестиции од областа на економијата,  енергетиката и заштита на околината) во износ од 100.000.000 ЕУР. Оваа соработка продолжи и на 14. октомври 2011 год. се потпиша договор за реализација на втора фаза од оваа кредитна линија исто така за поддршка на МСП и приоритетни проекти од областа на економијата, енергетиката, услужните дејности и заштита на околината во вкупен износ од 50.000.000 ЕУР. На 10. јули 2012 год. пак, е потпишан нов договор во износ од 100.000.000 ЕУР, со што отпочна реализацијата на третата фаза од ЕИБ кредитната линија. Понатамошната соработка резултираше со потпишување на договор на 31.12.2013 год. за нови 1000.000.000 ЕУР со што започна реализацијата  на четвртата фаза од оваа кредитна линија. На 11.09.2018 год. се потпиша договор за реализација на петтата фаза од ЕИБ кредитната линија во износ од нови 100.000.000 ЕУР. На 21.06.2021 год. потпишан е нов договор со ЕИБ за справување со Ковид-19 за нови 100.000.000 ЕУР со што започна реализацијата на шестата фаза од ЕИБ кредитната линија.
РБСМ ги пласира кредитните средства на ЕИБ во соработка со комерцијалните банки преку постоечките програми за кредитирање, за што подетални информации можете да добиете во Вашата деловна банка или директно во РБСМ. Банките учеснички од кредитната линија на ЕИБ одобруваат кредитни средства кои се минимум за 50 базични поени поповолни од каматната стапка која Банките учеснички би ја наплатувале од крајните корисници без учеството на ЕИБ.
Веруваме дека соработката меѓу РБСМ и ЕИБ во условите на пристапувањето на РСМ во Европската унија директно ќе придонесе кон зачувување на постоечките работни места и зголемување на бројот на вработени, зголемување на извозот како и зголемување и развој на македонското стопанство.

Соработка со Кинеската развојна банка. Кинеската развојна банка е најголема развојна финансиска институција во светот со регистриран капитал од вкупно 421.248 милијарди RMB или околу 54.210 милијарди EUR и најголема кинеска банка за странски инвестициски и финансиски договори, долгорочно кредитирање и издавање на меници. Банката располага со голем обем на меѓународни производи.
На 27. ноември 2017 год. Кинеската развојна банка потпиша договор за соработка со кој се основа интер-банкарската асоцијација помеѓу Кина и централноисточните  европски држави. Оваа асоцијација претставува збир на држави застапувани од сопствените развојни, инвестициски или извозни банки. Целта на Договорот е поддршка на развојот на економијата, општеството, трговијата и инвестициите помеѓу Кина и централноисточните европски држави преку соработка во финансискиот сектор.
Членки на ова здружение се следните финансиски институции:
1. Кинеска развојна банка
2. Развојна банка на Северна Македонија
3. Бугарска развојна банка
4. Чешка извозна банка
5. Хрватска банка за обнова и развој
6.Словачка извозно-увозна банка
7. Инвестициски и развоен фонд на Црна Гора
8. Латвијска развојна финансиска институција АЛТУМ
9. Литванска јавна инвестициско развојна агенција ВИПА
10. Унгарска развојна банка
11. Банка Поштенска штедилница, Србија
12. Словенска извозна и развојна банка
13. Романска извозна и увозна банка
14. Инвестициско-развојна банка на Република Српска 

Соработка со Европската Унија. Европската Унија претставува група од држави на територијата на Европа. Целта на здружувањето на овие држави е да ги направат нештата подобри, полесни и побезбедни за луѓето. Поврзувајќи ги своите способности, ресурси и дестинации, тие заедно изградија зона на стабилност, демократија и одржлив развој, истовремено одржувајќи ги културните различности, толеранцијата и индивидуалните слободи. Европската Унија е посветена  да ги споделува своите достигнувања и своите вредности со државите и луѓето надвор од своите граници.

Соработка со ИМЕ. Програма за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ, финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка, а спроведена од страна на американската групација Паладиум.
ИМЕ има за цел зајакнување на деловниот сектор, преку создавање на поволна клима во три сектори со високорастечки потенцијал за развој: одржлив агробизнис, активен туризам и информатичка и комуникациска технологија (ИКТ).
Активностите на ИМЕ се насочени кон проширување на пазарите и зајакнување на конкурентноста на домашните чинители во овие три сектори, подобрување на финансискиот перформанс преку подобрување на квалитетот на производите и услугите, и создавање одржливи работни места за висококвалификуваниот кадар во Северна Македонија, особено за жени и млади.
Програмата ИМЕ, работи во правец на создавање на 2.706 нови работни места. Резултатите кои се стреми да ги постигне преку развој на пазарниот систем се:

  • раст и развој на компаниите во избраните сектори, преку подобрување на производите, услугите и проширување на пазарите.
  • подобрени услуги и унапредена политика и регулатива, со што ќе се создаде постимулативна околина за раст на компаниите во избраните сектори, и
  • компаниите да обезбедат поатрактивни и инклузивни услови за работа на млади и жени, како и нивно задржување на работните места.
Повлечена петтата транша од заемот на ЕИБ во износ од 22,8 милиони евра за домашните компании.                                                               НОВА БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА ЗА ЗГОЛЕМЕНИ ЦЕНИ НА ЕНЕРГЕНСИ ПРЕКУ БАНКИТЕ УЧЕСНИЧКИ (ОБРТНИ СРЕДСТВА-ЕНЕРГЕНСИ-БУ)                                                               УШТЕ ЕДНА НОВА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ПРЕКУ БАНКИТЕ УЧЕСНИЧКИ (ЕЕ и ОИЕ)                                                               ИНДИВИДУАЛНИ ГАРАНЦИИ од Гарантен фонд до 50% од износот на кредитот и без надомест за компаниите до 31.12.2022 година.                                ПОРТФОЛИО ГАРАНЦИИ.                                ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО КРЕДИТНИТЕ ЛИНИИ: „КОВИД-1“, „КОВИД-2“ И „КОВИД-3“.