Производи

Бескаматна кредитна линија за трговски радиодифузни друштва

Цел на кредитната линија: Финансиска поддршка и поддршка на ликвидноста на трговските радиодифузни друштва од областа на емитувањето на радио и телевизиски програми со цел да се помогне во справувањето со појавата, ширењето и последиците од пандемијата со COVID-19.

Извори на средства: Кредитната линија за поддршка на трговски радиодифузни друштва ќе се реализира со средства од Посебен кредитен фонд – ПКФ во износ од 61.000.000,00 денари.


                                               Услови на кредитната линија:

Рок на отплата:   до 4 години
Вклучен грејс-период:   до 12 месеци
Начин на отплата:   квартална
Намена:   за тековни средства и ликвидност
Каматна стапка:   0%
Валута:   денари 

Административен трошок
за кредитокорисници кој

го наплаќа РБСМ:

  0 ден.
Износи на кредитот:   - максимум:
     а) Субјекти со приоритетна шифра на дејност 60.20:
          - Национални медиуми, до 7.380.000 денари
          - Регионални медиуми, до 1.230.000 денари
          - Локални медиуми до 615.000 денари
      б) Субјекти со приоритетна шифра на дејност 60.10:
           - Национални, регионални и локални радио медиуми до 615.000 денари
 Начин на пласирање:   одобрениот кредит се исплаќа директно на кредитокорисникот, 
  согласно инструкциите во Кредитното барање.
Квалификувани
кредитобаратели и
критериуми за

одобрување:
  Трговски радиодифузни друштва (со приоритетна дејност согласно тековната состојба) и тоа:
  60.10 – Емитување на радиопрограма и
  60.20 – Дејности на телевизиската програма и емитување
 
  кои:
 • се регистрирани во Република Северна Македонија,
 • се најмалку 51% во приватна сопственост,
 • немаат неплатени даноци и придонеси со состојба 31.03.2021 или понова, освен
  ако на истите им е одобрено одложено плаќање на даноците и придонесите во согласност
  со посебните прописи и истите редовно ги плаќаат,
 • не се во постапка на стечај или ликвидација,
 • работат подолго од 6 месеци и имаат поднесено годишна сметка во централен регистар,
 • имаат запишано вистински сопственици во Регистарот за вистински сопственици при
  Ценралниот регистар на РСМ доколку е обврзник,
 • согласно финансиските извештаи за последната фискална година имаат главнина и
  резерви (наведено во билансот на состојба во ставка АОП 65), не помалку од 50% од
  износот на бараниот кредит,
 • бележат пад на приходите од најмалку 10% во 2020 година во однос на 2019 год.
  (наведено во билансите на успех во ставка АОП 201) или оствариле негативен
  финансиски резултат за 2020 година,
 • согласно податоците од кредитен регистар на НБРСМ со состојба од 31.01.2020 година
  се во класификација подобра или еднаква на Б (се врши пресметка на просечна
  ризичност) или кои немаат кредитна изложеност. Исклучок е доколку вкупната
  кредитна изложеност на банките кон одреден клиент е помала од 10.000 денари,
 • показателот за степенот на финансиска задолженост на компанијата треба да е
  помал од 4, а се пресметува како сооднос помеѓу вкупни обврски по заеми и
  кредити во однос на главнината и резервите, односот помеѓу ставките од
  билансот на состојба се утврдува од следните ставки:

  (АОП90 + АОП104) / АОП65.
  Показателот се пресметува на база на биланс на состојба од последната фискална година.

  * За субјектите со приоритетна шифра на дејност 60.20, поделбата на национален, регионален
     и локален медиум е согласно објавениот регистар на ТВ од Агенцијата 
за аудио и аудовизуелни
     услуги
 (поднаслов ТЕЛЕВИЗИИ, алинеја Регистар на телевизии), јавно достапен пред
     распишување на 
Јавниот повик за кредитната линија.

Обезбедување на кредитите:

  меница од кредитокорисникот авалирана од еден од сопствениците на
  кредитокорисникот, со менична изјава за уредување на правата и обврските
  по меницата во форма на нотарски акт со извршна клаузула.
  - Трошоците за воспоставување на обезбедувањето се на
   товар 
на кредитокорисникот.

 

     Критериуми за одлучување за распределба на средствата: 
   Квалификуван кредитокорисник кој ги исполнува критериумите за одобрување на кредит по
    принципот ,,ПРВ ДОЈДЕН, ПРВ УСЛУЖЕН”.
   Кредитните барања се обработуваат хронолошки како што се пристигнати на
   е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..

 

Задолжителни документи:

 1. Кредитно барање (формулар објавен на веб страницата на банката без кој другите доставени документи нема да се процесираат),
 2. Апликација за регистрација на клиент-правно лице (образец објавен на веб страницата на банката),
 3. Изјава за поврзаност со други правни/физички лица (образец објавен на веб страницата на банката),
 4. Изјава за постоење својство на носител на јавна функција (образец објавен на веб страницата на банката),
 5. Изјава за проверка на кредитна изложеност (образец објавен на веб страницата на банката),
 6. ЗП образец (образец за заверен потпис),
 7. Уверение за платени даноци и придонеси од УЈП заклучно со 31.03.2021 година.

Документација која кредитобарателот треба да ја достави или која доколку не биде доставена од кредитобарателот банката ќе ја обезбеди по службена должност:

       8. Тековна состојба не постара од 6 месеци (од Централен регистар на РСМ),
       9. Тековна состојба за вистински сопственик (од Централен регистар на РСМ),
     10. Годишна завршна сметка (со 31.12.2020 г. и со 31.12.2019 г.) (од Централен регистар на РСМ),
     11. Потврда за стечај и Потврда за ликвидација - Доказ дека не е отворена стечајна, односно ликвидациона постапка - (од Централен регистар на РСМ).

 


Начин на реализација на кредитната линија
За кредитната линија е објавен Јавен повик бр. 1 на 01.07.2021 година.
Кредитните барања за јавниот повик се доставуваат 30 денасо почеток од 08 јули 2021 година од 09:00 часот и завршува на 06 август 2021 година во 23:59 часот.

Обработката на пристигнатите кредитни барања ќе отпочне по затварање на јавниот повик.
Документите кои се доставуваат на јавниот повик се неповратни.
Неадекватните кредитни барања на неквалификувани кредитокорисници нема да се разгледуваат.
Некомплетните барања за кредит нема да се разгледуваат сè додека не се дополнат.
Пристигнатите документи без Кредитно барање (образец на веб страната на банката) нема да се обработуваат сè додека не се поднесе Кредитното барање.
Банката не сноси никакви трошоци настанати со подготовка, составување и доставување на барањата за кредит, така што учесникот на јавниот повик нема право на надомест на било какви трошоци по основ на учество на овој јавен повик.

Банката ќе ги извести барателите на кредит на коишто им е одобрен кредит врз основа на доставено Кредитно барање, на електронската адреса наведена во Тековната состојба на субјектот.
Банката ќе ги известува кредитобарателите чии кредитни барања се одбиени, со причина за одбивање, на електронската адреса наведена во Тековната состојба на субјектот.
Банката нема да ги известува индивидуално кредитобарателите чии кредитни барања се пристигнати по исцрпување на средствата.
За исцрпување на средствата по објавениот Јавен повик, Банката ќе објави на својата веб страница.

Повлечена петтата транша од заемот на ЕИБ во износ од 22,8 милиони евра за домашните компании.                                                               НОВА БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА ЗА ЗГОЛЕМЕНИ ЦЕНИ НА ЕНЕРГЕНСИ ПРЕКУ БАНКИТЕ УЧЕСНИЧКИ (ОБРТНИ СРЕДСТВА-ЕНЕРГЕНСИ-БУ)                                                               УШТЕ ЕДНА НОВА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ПРЕКУ БАНКИТЕ УЧЕСНИЧКИ (ЕЕ и ОИЕ)                                                               ИНДИВИДУАЛНИ ГАРАНЦИИ од Гарантен фонд до 50% од износот на кредитот и без надомест за компаниите до 31.12.2022 година.                                ПОРТФОЛИО ГАРАНЦИИ.                                ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО КРЕДИТНИТЕ ЛИНИИ: „КОВИД-1“, „КОВИД-2“ И „КОВИД-3“.