Производи

Кредит за поддршка на извозот

Корисници
Потенцијални корисници на кредитите за извоз се извозни трговски друштва, регистрирани во Република Северна Македонија, чиј капитал е над 51% во приватна сопственост.

Намена 
Финансирање на обртни средства за подготовка на производство наменето за извоз или за премостување на периодот од направениот извоз до наплатата на средствата од странскиот купувач.
Кредитот учествува со 85% од пресметковната вредност на извозниот аранжман, додека 15% од средствата обезбедува извозникот, од сопствени или останати извори.

Општи услови на кредитите

 

Износи:

Преку банки учеснички:
Минимум:  15.000 EUR
Максимум: 2.000.000 EUR

Директно преку РБСМ:
Минимум:  15.000 EUR
Максимум: 1.000.000 EUR

Рокови: До 2 години
Фиксна камата за
краен корисник:
6% годишна
Варијабилна камата за
краен корисник:
3,75% годишна (моментално)
Провизии: До 1% еднократно
Крајни корисници: Трговските друштва со над 51% приватна сопственост
Начин на отплата: Квартална, месечна или отплата согласно приливите
од извозот во РБСМ
Приоритетни
крајни корисници:
 • Субјекти кои имаат обезбедено договори за извоз
 • Субјекти кои вршат осигурување на својот извоз
Забрани и исклучувања: Финансирање на:
 • Производство и извоз на оружје
 • Игри на среќа
 • Активности кои имаат негативно влијание на екологијата
 • Клонирање
Обезбедување од
крајните корисници:
 • Хипотека на недвижен имот,
 • Залог на подвижен имот, побарувања, хартии од вредност,
  осигурување од РБСМ,
 • Други вообичаени форми на обезбедување

Општа процедура за одобрување на кредитите

 1. Кредитобарателот поднесува кредитно барање во една од банките-учеснички или директно преку РБСМ. За директно аплицирање во РБСМ, потребно е да се пополнат формуларите за извоз.
 2. Банката-учесничка или РБСМ го анализира кредитното барање и донесува одлука (доколку барањето доаѓа во РБСМ преку банка учесник, одлуката на банката-учесник мора да биде верифицирана и од РБСМ),  
 3. За одобрените кредитни барања се склучуваат кредитни договори и се исплатуваат средствата.

Потребна документација

 1. Кредитно барање  (Форма на кредитно барање при директна поддршка)
 2. Пресметка на ефектите од извозната зделка, вклучувајќи ја и пресметката на влезните трошоци, со период и динамика на настанување, и период на наплата на побарувањата од странскиот купувач
 3. Тековна состојба од Централен регистар на Р. Северна Македонија
 4. Копија од доказ за сопственост и проценка за понудено обезбедување
 5. Годишни сметки минимум за последните две години
 6. Копија од склучениот договор за извоз
 7. Листа на најголеми должници и доверители на кредитобарателот
 8. Листа на членовите на органите на управување и раководење, големина на друштвото, број на вработени, делови на правното лице, во земјата и странство
 9. Останати документи согласно деловната пракса на банката учесник

Банки учеснички кај кои може да се поднесе барањето:

ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3240-844
централа: 02/3240-800
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.halkbank.mk/
ШПАРКАСЕ БАНКА Македонија АД СКОПЈЕ ШПАРКАСЕ БАНКА Македонија АД СКОПЈЕ
контакт центар: 02/3200-520
централа: 02/3200-576
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.sparkasse.com.mk/
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3168-504
централа: 02/3168-168
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.kb.com.mk/
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање на микро компании: 02/5100-949
кредитирање на МСП: 02/510-638
кредитирање на големи претпријатија: 02/510-836
контакт центар: 02/15-600
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.nlb.mk/
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА
кредитирање: 047/207-522
централа: 047/207-500
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.stbbt.com.mk/
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3295-524
централа: 02/3295-295
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.stb.com.mk/
УНИ БАНКА АД СКОПЈЕ УНИ БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3286-025
централа: 02/3286-100
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.unibank.com.mk/
ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3236-456
централа: 02/3236-400
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.ttk.com.mk/
ЦЕНТРАЛНА кооперативна банка АД СКОПЈЕ ЦЕНТРАЛНА кооперативна банка АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3249-360
централа: 02/3249-302
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.ccbank.mk/
ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3219-927
централа: 02/3219-900
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.procreditbank.com.mk/
РБСМ АД СКОПЈЕ РБСМ АД СКОПЈЕ
локали: 115
224
123
02/3115-844
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.mbdp.com.mk/

Повлечена петтата транша од заемот на ЕИБ во износ од 22,8 милиони евра за домашните компании.                                                               НОВА БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА ЗА ЗГОЛЕМЕНИ ЦЕНИ НА ЕНЕРГЕНСИ ПРЕКУ БАНКИТЕ УЧЕСНИЧКИ (ОБРТНИ СРЕДСТВА-ЕНЕРГЕНСИ-БУ)                                                               УШТЕ ЕДНА НОВА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ПРЕКУ БАНКИТЕ УЧЕСНИЧКИ (ЕЕ и ОИЕ)                                                               ИНДИВИДУАЛНИ ГАРАНЦИИ од Гарантен фонд до 50% од износот на кредитот и без надомест за компаниите до 31.12.2022 година.                                ПОРТФОЛИО ГАРАНЦИИ.                                ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО КРЕДИТНИТЕ ЛИНИИ: „КОВИД-1“, „КОВИД-2“ И „КОВИД-3“.