Производи

Портфолио гаранции

 

Корисници на
портфолио гаранции

   Банки и штедилници кои од гувернерот на НБРСМ добиле дозвола за основање
    и работење

Услови кои треба да ги исполни компанијата корисник на кредит
обезбеден со портфолио гаранција

   - да е микро, мал и среден трговец,
   - да е со седиште во Република Северна Македонија,
   - да е најмалку 51% во приватна сопственост,
   - да е класифициран во категорија А на ризичност или да немаат обврски кон
     банките согласно податоците од кредитниот регистар на Народната банка на
     Република Северна Македонија и
   - да не е со основна дејност во тековната состојба лизинг, финансиски услуги,
     игри на среќа и производство на тутун, дрога и други опојни средства, произ-
     водство и дистрибуција на оружје или воена опрема и трговија со недвиж-
     ности.

Услови кои треба да ги
исполни кредитот
обезбеден со
портфолио гаранција

   - минималниот износ на кредитот по кој се гарантира да е 300.000 денари,
     додека максималниот износ на кредитот по кој се гарантира не може да
     надмине износ од 30.750.000 денари,
   - минималниот рок на отплата на кредитот треба да е 1 година, максималниот
     рок на отплата треба да е 8 години за кредит за основни средства со можност
     за вклучен грејс период до 1 година и 3 години за кредит за обртни средства
     со можност за вклучен грејс период до 1 година,
   - кредитот не треба да е наменет за набавка на основни средства и обртен
     капитал за проекти кои: се наменети за производство и дистрибуција на
     оружје и воена опрема, се наменети за производство на тутун и тутунски
     производи, дрога и други опојни средства, вклучуваат експерименти врз живи
     животни, ја загадуваат животната средина и природа, се поврзани со трговија
     со недвижности, се поврзани со игрите на среќа и се поврзани со финансиски
     активности,
   - кредитот да не е финансиран со средства од РБСМ,
   - кредитот треба да има точно утврдена динамика на отплата согласно аморти-
     зационен план,
   - к
редитот да не биде наменет за отплата на побарувања кон банки и штедил-
     ници, финансиски друштва и даватели на финансиски лизинг,
   - 
кредитот мора да биде финансиран од капиталот на банката или штедилни-
     цата или со средства стекнати на пазарна основа,
   - 
кредитот не смее да биде финансиран од субвенционирани заеми добиени од
     државни извори, меѓународни агенции или непрофитни институции и
   - 
кредитот не смее да е одобрен за реструктуирање на постојни побарувања на
     банката, отплата нa постојни кредити и откуп на постоен кредит.

Останати услови

   - банката или штедилницата не може да одобри поголема изложеност од 25%
     од лимитот на изложеност одобрен на банката или штедилницата по основ на
     гаранција од Гарантниот фонд кон ист трговец и со него поврзани лица.

Максимален % на
гарантирање кај
портфолио гаранциите

   - до 80% од кредитите за обртни средства и
   - 
до 50% од кредитите за основни средства.

   Вкупниот апсолутен износ за исплата од гарантниот фонд не може да надмине
   30% од гарантираното портфолио по банка односно штедилница.

Кој го поднесува барањето
за гаранција до РБСМ

     Банки и штедилници

Што се гарантира со
гаранциите од
Гарантниот фонд

    Главен долг (главница)

 

 

 

Повеќе информации за производот може да добиете на телефоните: 02/3115-844, 02/3114-840.

 


Банки учеснички кај кои може да се поднесе барање:

СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА
кредитирање: 047/207-522
централа: 047/207-500
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3295-524
централа: 02/3295-295
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
УНИ БАНКА АД СКОПЈЕ УНИ БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3286-025
централа: 02/3286-100
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
ЦЕНТРАЛНА кооперативна банка АД СКОПЈЕ ЦЕНТРАЛНА кооперативна банка АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3249-360
централа: 02/3249-302
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3240-844
централа: 02/3240-800
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3102-500 лок. 2
централа: 02/3102-500
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3168-504
централа: 02/3168-168
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3219-927
централа: 02/3219-900
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање на микро компании: 02/5100-949
кредитирање на МСП: 02/510-638
кредитирање на големи претпријатија: 02/510-836
контакт центар: 02/15-600
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ
кредитирање: 02/2401-050
централа: 02/2401-051
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ
Служба за корпоративно работење
централа: 02/3251-900
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
ШПАРКАСЕ БАНКА Македонија АД СКОПЈЕ ШПАРКАСЕ БАНКА Македонија АД СКОПЈЕ
контакт центар: 02/3200-520
централа: 02/3200-576
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Повлечена петтата транша од заемот на ЕИБ во износ од 22,8 милиони евра за домашните компании.                                                               НОВА БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА ЗА ЗГОЛЕМЕНИ ЦЕНИ НА ЕНЕРГЕНСИ ПРЕКУ БАНКИТЕ УЧЕСНИЧКИ (ОБРТНИ СРЕДСТВА-ЕНЕРГЕНСИ-БУ)                                                               УШТЕ ЕДНА НОВА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ПРЕКУ БАНКИТЕ УЧЕСНИЧКИ (ЕЕ и ОИЕ)                                                               ИНДИВИДУАЛНИ ГАРАНЦИИ од Гарантен фонд до 50% од износот на кредитот и без надомест за компаниите до 31.12.2022 година.                                ПОРТФОЛИО ГАРАНЦИИ.                                ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО КРЕДИТНИТЕ ЛИНИИ: „КОВИД-1“, „КОВИД-2“ И „КОВИД-3“.