Цел на царинската гаранција:

Гаранција како обезбедување во царинска постапка. 


Намена:

Општа гаранција за царински долг при увоз за облагородување.
Наменета за домашни компании кои вршат увоз заради облагородување и повторен извоз.


Извори на средствата

Сопствени средства. 


Корисници на царинската гаранција:

Трговски друштва кои вршат увоз на материјали за облагородување и повторен извоз. 


Услови на царинската гаранцијата:


Износи:

Износот на гаранцијата зависи од кредитната способност на компанијата.

Максимален износ:

  • до 15.375.000 МКД за мали и средни компании и 
  • до 24.000.000 МКД за компании кои според Националната класификација на дејности спаѓаат во шифрите на дејности - Ц/Б Преработувачка индустрија.
Рок на важност:

До 12 месеци

Износ кој се гарантира:

100% од износот на царинскиот долг по основа на увоз на материјали за облагородување.

Гарантиран ризик:

Ризик од неплаќање на обврските по основ на царински долг кон Царинска управа на РСМ при увоз на материјали за облагородување.

Цена:

Провизијата се наплаќа квартално.

Обезбедување:

Меница од компанијата со извршна клазула авалирана од сопствениците на компанијата.

Контакт со Секторот за кредитно осигурување и факторинг:

Тел: 02/3115-844, 02/3114-840 лок. 141, 142, 143, 144, 145.