Цел на портфолио гаранцијата:

Поддршка на микро, малите и средни претпријатија во Република Северна Македонија, со цел во услови на економска и здравствена криза полесно да дојдат до неопходните финансиски средства за нивно функционирање.


Намена:

 Преку банките и штедилниците да се поддржи приватниот сектор, преку обезбедување на дел од колатералот за издадените кредити.


Извори на средствата:

Портфолио гаранциите се дел од Гарантниот фонд формиран од Буџетот на Република Северна Македонија, во износ од 15 милиони евра. 


Корисници на портфолио гаранцијата:

 Банки и штедилници кои од гувернерот на НБРСМ добиле дозвола за основање и работење.


Услови на портфолио гаранцијата:


Услови кои треба да ги исполни компанијата корисник на кредит обезбеден со портфолио гаранција
 • да е микро, мал и среден трговец,
 • да е со седиште во Република Северна Македонија,
 • да е најмалку 51% во приватна сопственост,
 • да е класифициран во категорија А на ризичност или да немаат обврски кон банките согласно податоците од кредитниот регистар на Народната банка на Република  Северна Македонија и
 • да не е со основна дејност во тековната состојба лизинг,  финансиски услуги, игри на среќа и производство на тутун,  дрога и други опојни средства, производство и дистрибуција  на оружје или воена опрема и трговија со недвижности.
Услови кои треба да ги исполни кредитот обезбеден со портфолио гаранција
 • минималниот износ на кредитот по кој се гарантира да е 300.000 денари, додека максималниот износ на кредитот по кој се гарантира не може да надмине износ од 30.750.000 денари,
 • минималниот рок на отплата на кредитот треба да е 1 година, максималниот рок на отплата треба да е 8 години за кредит за основни средства со можност за вклучен грејс период до 1 година и 3 години за кредит за обртни средства со можност за вклучен грејс период до 1 година,
 • кредитот не треба да е наменет за набавка на основни средства и обртен капитал за проекти кои: се наменети за производство и дистрибуција на оружје и воена опрема, се наменети за производство на тутун и тутунски производи, дрога и други опојни средства, вклучуваат експерименти врз живи животни, ја загадуваат животната средина и природа, се поврзани со трговија со недвижности, се поврзани со игрите на среќа и се поврзани со финансиски активности,
 • кредитот да не е финансиран со средства од РБСМ,
 • кредитот треба да има точно утврдена динамика на отплата согласно амортизационен план,
 • кредитот да не биде наменет за отплата на побарувања кон банки и штедилници, финансиски друштва и даватели на финансиски лизинг,
 • кредитот мора да биде финансиран од капиталот на банката или штедилницата или со средства стекнати на пазарна основа,
 • кредитот не смее да биде финансиран од субвенционирани заеми добиени од државни извори, меѓународни агенции или непрофитни институции и - кредитот не смее да е одобрен за реструктуирање на постојни побарувања на банката, отплата нa постојни кредити и откуп на постоен кредит.
Останати услови
 • банката или штедилницата не може да одобри поголема изложеност од 25% од лимитот на изложеност одобрен на банката или штедилницата по основ на гаранција од Гарантниот фонд кон ист трговец и со него поврзани лица.
Максимален % на гарантирање кај портфолио гаранциите
 • до 80% од кредитите за обртни средства и
 • до 50% од кредитите за основни средства.
 

Вкупниот апсолутен износ за исплата од гарантниот фонд не може да надмине 30% од гарантираното портфолио по банка односно штедилница.

Кој го поднесува барањето за гаранција до РБСМ

Банки и штедилници

Што се гарантира со гаранциите од Гарантниот фонд

Главен долг (главница)

Контакт со Секторот за кредитно осигурување:

Тел.: 02/3115-844, 02/3114-840 лок. 255, 169.


Банки учеснички кај кои може да се поднесе барање:

СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА

кредитирање: 047/207-522
централа: 047/207-500
contact@stbbt.com.mk
https://www.stbbt.mk/

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3295-524
централа: 02/3295-295
kontaktcentar@stb.com.mk
https://www.stb.com.mk

УНИ БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3286-025
централа: 02/3286-100
info@unibank.com.mk
https://www.unibank.mk

ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3240-844
централа: 02/3240-800
info@halkbank.mk
https://www.halkbank.mk

КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3102-500 лок2
централа: 02/3102-500
info@capitalbank.com.mk
https://www.capitalbank.com.mk/

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3168-504
централа: 02/3168-168
contact@kb.com.mk
https://kb.com.mk

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3219-927
централа: 02/3219-900
info@procreditbank.com.mk
https://www.pcb.mk

НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/510-638
централа: 02/15-600
info@nlb.mk
https://nlb.mk/

ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3200-520
централа: 02/3200-576
contact@sparkasse.com.mk
https://sparkasse.mk