Што е гаранција?

Гаранцијата е инструмент со кој гарантот (Развојна банка на Северна Македонија) се обврзува кон доверителот дека ќе ја исполни полноважната и стасана обврска на должникот (клиентот на Развојна банка на Северна Македонија), доколку тоа не го стори должникот.