Јавен повик, ПКФ

19.10.2018

  • Врз основа на Законот за Македонска Банка за поддршка на развојот и Договорот за администрирање на Посебниот кредитен фонд (ПКФ) број 21–307/1 од 24.01.2011 година, Анекс кон Договорот за администрирање на Посебниот кредитен фонд склучен помеѓу Владата на Република Македонија и Македонска Банка за поддршка на развојот (во понатамошниот текст: МБПР) заведен во Министерство за финансии п...

Јавен повик, преработка на з.п. и извоз на примарни з.п. и нивни преработки

24.07.2012

  •  Се повикуваат сите заинтересирани микро, мали и средни претпријатија кои се занимаваат со преработка на земјоделски производи односно откуп и извоз на земјоделски производи и нивни преработки ДА ПОДНЕСАТ БАРАЊЕ ЗА КРЕДИТ во МБПР од кредитната линија за финансирање на: Преработка на земјоделски производи со максимален рок на отплата од 5 години и вклучен грејс период до 1 година (з...