Октомври 2006

02.10.2006

Со Решение (Службен весник на РМ бр. 103 од 02.10.2006), Владата на РМ ги именува новите претставници на државниот капитал во Собранието на МБПР, и тоа: Михаил Петковски, Владе Цветановски, Фатон Шабани, Јасминка Васкова – Ташкова, Оливер Костуранов.