25.11.2005

25.11.2005

Потпишан е договор меѓу МБПР и Развојната банка при Советот на Европа, Париз за користење на кредитна линија од 10 милиони евра. Кредитната линија ќе биде со намена за намалување на невработеноста во РМ, максималниот износ на индивидуалниот кредит ќе биде до 400.000 евра, со рок на отплата до 10 години и каматна стапка еурибор + максимум 0.30%.