27.10.2005

27.10.2005

На седницата на Управниот одбор на МБПР, од 27.10.2005 година донесена е одлука со која се промовира нова Кредитна програма за кредитирање на МСТД со кредити за трајни обртни средства.

“МБПР од сопствени средства, во вкупен износ од 2 милиони евра, ќе одобрува поединечни кредити од 30.000 до 300.000 евра, со намена за трајни обртни средства. Кредитите ќе се одобруваат во девизи или во денари со девизна клаузула, со рок на отплата до 3 години, сметано од денот на првото повлекување, со тримесечни отплати на главницата, и со камата од 8%. Како крајни корисници можат да се јават трговски друштва со над 51% сопственост.“