01.01.2005

01.01.2005

  • МБПР осигурувањето го врши на нов начин, под ново име на финансискиот производ - трговско кредитно осигурување. Трговските друштва кои преку трговски договор продаваат на отворено на странски купувачи изложени се на потенцијална финансиска штета. Ваквата финансиска штета може да произлезе од комерцијални и/или некомерцијални ризици ако купувачот на стоката или услугите, не плати на доспеаниот...