25.11.2005

25.11.2005

  • Потпишан е договор меѓу МБПР и Развојната банка при Советот на Европа, Париз за користење на кредитна линија од 10 милиони евра. Кредитната линија ќе биде со намена за намалување на невработеноста во РМ, максималниот износ на индивидуалниот кредит ќе биде до 400.000 евра, со рок на отплата до 10 години и каматна стапка еурибор + максимум 0.30%.

27.10.2005

27.10.2005

  • На седницата на Управниот одбор на МБПР, од 27.10.2005 година донесена е одлука со која се промовира нова Кредитна програма за кредитирање на МСТД со кредити за трајни обртни средства. “МБПР од сопствени средства, во вкупен износ од 2 милиони евра, ќе одобрува поединечни кредити од 30.000 до 300.000 евра, со намена за трајни обртни средства. Кредитите ќе се одобруваат во девизи или...

18.07.2005

18.07.2005

  • Сите посетители на веб-сајтот на МБПР ги информираме дека банката се пресели во нови простории на плоштад Слобода, во зградата на градежното претпријатие Илинден (први и втори спрат). Новата адреса на МБПР е ул.Вељко Влаховиќ, бр. 26, Скопје.

01.01.2005

01.01.2005

  • МБПР осигурувањето го врши на нов начин, под ново име на финансискиот производ - трговско кредитно осигурување. Трговските друштва кои преку трговски договор продаваат на отворено на странски купувачи изложени се на потенцијална финансиска штета. Ваквата финансиска штета може да произлезе од комерцијални и/или некомерцијални ризици ако купувачот на стоката или услугите, не плати на доспеаниот...