27.05.2009

27.05.2009

  • На седницата одржана на 26.05.2009, Бордот на директори на Европската инвестициона банка - ЕИБ, одобри склучување на договор за кредит во износ од 100 милиони евра. Средствата од кредитот се наменети за финансирање на мали и средни претпријатија односно финансирање на проекти за употреба на технологии на знаењето за производство на економски бенефит, енергетска ефикасност, заштита на човековата ок...

03.12.2008

03.12.2008

  •  „На МБПР и' е издадено Решение од Народна банка на Република Македонија за претходна согласност на Политиката за сигурност на информативниот систем. Со тоа МБПР ги задоволува барањата на НБРМ во врска со Сигурноста на информативниот систем.“  

15.10.2008

15.10.2008

  • „Објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за основање на Македонска банка за поддршка на развојот ад Скопје во Службен весник на РМ бр. 130/08“  

23.04.2008

23.04.2008

  • Во просториите на Македонска банка за поддршка на развојот а.д. Скопје се одржа семинар за Проектот за одржлива енергија финансиран од Светска банка (IBRD). На семинарот учествуваа претставници од Министерството за економија, Министерството за финансии , Агенцијата за енергетика и претставници на 6 деловни банки преку кои ќе се реализира проектот до крајните корисници на средствата. Семинарот го в...

31.07.2007

31.07.2007

  • МБПР доби официјално известување од Меѓународната банка за обнова и развој (International Bank for Reconstruction and Development) за ефективност на Проектот за одржлива енергија. МБПР е во постапка за префлање на средствата во вкупен износ од 3.700.000 УСД. За реализација на овој проект, МБПР ќе учествува и со свои средства во износ од 2.500.000 УСД. МБПР веќе склучи рамковни договори со ТТК ба...