Јули 2007

07.07.2007

  • Во текот на месец јули 2007 година отпочна реализацијата на третата фаза од кредитната линија за микро и мали претпријатија од Германската KFW банка. Износот на кредитната линија е 7,6 милиони евра. Реализацијата се одвива преку Извозна и кредитна банка АД Скопје, Прокредитбанка АД Скопје, Инвестбанка АД Скопје и Тутунска банка АД Скопје.

16.05.2007

16.05.2007

  •  Управниот одбор на МБПР ги разреши од функција досегашните директори Војислав Бислимовски и Сабина Факиќ и именува нови директори: Драган Мартиновски и Ќенан Идризи.  

02.11.2006

15.02.2007

  • На ден 15 февруари 2007 година потпишан е договорот меѓу МБПР и Германската KfW за користење на трета кредитна линија за микро кредити за микро и МСТД од РМ. Износот на кредитната линија е 7,6 милиони евра, а ќе се користи преку ТУТУНСКА БАНКА Скопје, ИКБАНКА Скопје, ИНВЕСТБАНКА Скопје и ПРОКРЕДИТ БАНКА Скопје. Крајни корисници на оваа кредитна линија се трговските друштва со помалку од 100 вработ...

Ноември, 2006

02.11.2006

  • ПРОЕКТ ЗА ОДРЖЛИВА ЕНЕРГИЈА. Меѓународната банка за обнова и развој (International Bank for Reconstruction and Development) иницира реализација на проект во Р. Македонија под назив „Проект за одржлива енергија” во вкупен износ од 3.700.000 УСД (1.200.000 американски долари – гаранции и 2.500.000 американски долари - кредити). Операционализацијата на проектот преку МБПР се очекув...

Октомври 2006

02.10.2006

  • Со Решение (Службен весник на РМ бр. 103 од 02.10.2006), Владата на РМ ги именува новите претставници на државниот капитал во Собранието на МБПР, и тоа: Михаил Петковски, Владе Цветановски, Фатон Шабани, Јасминка Васкова – Ташкова, Оливер Костуранов.