26.01.2010

26.01.2010

  • Македонската банка за поддршка на развојот (МБПР) и Бугарската банка за развој (ББР) потпишаа договор за соработка во Софија, Бугарија. Од страна на МБПР д оговорот го потпишаа: г-динот Драган Мартиновски , главен извршен директор и г-динот Ќенан Идризи , главен оперативен директор и во името на ББР г-динот Димитар Димитров , претседател на Управен одбор и г-динот Сашо Чакалски , заменик-претседат...

18.12.2009

18.12.2009

  • Повлечена е и префрлена на деловните банки учеснички првата транша од кредитната линија од ЕИБ. Со средствата од оваа прва транша во износ од 12,4 мил. ЕУР се поддржуваат 35 проекти со пресметковна вредност од 35 мил. ЕУР. Притоа се очекува да се отворат нови 313 работни места . Проектите се реализираат преку Комерцијална банка АД Скопје, НЛБ Тутунска банка АД Скопје, Стопанска банка АД Битола и ...

19.10.2009

19.10.2009

  •  "МБПР ја одобри првата Полиса за осигурување на побарувањата на домашен пазар од краткорочни комерцијални ризици. Со тоа, МБПР започна да го спроведува новиот производ: осигурување на домашни побарувања со цел да им се помогне на домашните компании, во овој период на нарушена ликвидност и зголемени проблеми при наплата на сопствените побарувања. За подетални информации околу овој прои...

28.09.2009

28.09.2009

  •  "Во текот на месец септември 2009 година, а со цел што подобра промоција и имплементација на новата кредитна линија од ЕИБ, МБПР направи презентации пред членовите на Стопанска комора на Македонија, Сојузот на стопански комори, Комората на северо-западна Македонија, Комората на работодавачи, бизнисмените од Пелагонискиот регион..."

25.06.2009

25.06.2009

  • „Во просториите на Министерството за финансии, потпишан е договорот помеѓу Европската инвестициона банка и МБПР за реализација на нова кредитна линија во вкупен износ од 100 милиони евра. Најмалку 70% од средствата се наменети за поддршка на малите и средни претпријатија во РМ. Средствата ќе се влечат најмногу во 25 транши во минимални износи од 3 милиони евра и истите ќе се пласираат преку...