16.07.2010

16.07.2010

  • Повлечена е четвртата транша од кредитната линија од ЕИБ и префрлена на деловните банки учеснички. Со средствата од оваа четврта транша во износ од 5,55 милиони ЕУР се поддржуваат 39 проекти со пресметковна вредност од 10,7 милиони ЕУР. Притоа, се очекува да се отворат нови 217 работни места. Проектите се реализираат преку: Комерцијална банка ад Скопје, НЛБ Тутунска банка ад Скопје, Стопанска бан...

Земјоделски кредитен дисконтен фонд

01.07.2010

  • Земјоделски кредитен дисконтен фонд (ЗКДФ кредитна линија) - Согласно одлуката на Владата на Република Македонија, почнувајќи од 01.07.2010 Македонска банка за поддршка на развојот ад Скопје го презема администрирањето на ЗКДФ кредитната линија, што е регулирано со посебен Договор склучен помеѓу МБПР и Министерството за финансии. ЗКДФ кредитната линија е наменета за кредитирање на примарни земјод...

16.04.2010

16.04.2010

  • Повлечена е третата транша од кредитната линија од ЕИБ и префрлена на деловните банки учеснички. Со средствата од оваа трета транша во износ од 11,4 милиони ЕУР се поддржуваат 47 проекти со пресметковна вредност од 35 милиони ЕУР. Притоа, се очекува да се отворат нови 351 работни места. Проектите се реализираат преку: Комерцијална банка ад Скопје, НЛБ Тутунска банка ад Скопје, Стопанска банка ад ...

25.02.2010

25.02.2010

  •  МБПР ги склучи првите полиси за осигурување на извозните побарувања од политички ризици со што преку имплементацијата на нови финансиски инструменти продолжува да ги поддржува македонските извозници во нивните напори за зголемување на извозот на стоки и услуги на странските пазари.

16.02.2010

16.02.2010

  • Повлечени се средствата од втората транша од кредитната линија од ЕИБ и истите се префрлени на деловните банки учеснички. Повлечени се средства во износ од 7,3 мил. ЕУР, со кои се поддржуваат 33 проекти со пресметковна вредност од 14,6 мил. ЕУР. Притоа се очекува да се отворат нови 462 работни места. Проектите се реализираат преку Комерцијална банка АД Скопје, НЛБ Тутунска банка АД Скопје, Стопанс...