Презентација на производите на МБПР

18.04.2013

  • Гостивар, 18.04.2013 - МБПР ги презентираше своите кредитни линии, услугите за осигурување на извозот и наплата на побарувањата на состанокот во Регионалната комора со седиште во Гостивар.  Презентациите ги извршија Александар Станојковски, директор на секторот за кредитирање и гаранции и Дарко Стефановски, директор на секторот за кредитно осигурување во МБПР. На презентацијата учествуваа пр...

Повлечена 4. транша од ЕИБ 3 - 100 милиони евра

04.03.2013

  • 04.03.2013 - Повлечена е четвртата транша во износ од 17.544.675 ЕУР со што ќе се поддржат 59 проекти. Од оваа транша 75% се за поддршка преку инвестициски кредити со рок на отплата до 8 години, додека остатокот е за поддршка преку кредити за обртни средства со рок на отплата до 3 години. Со реализација на овие проекти се очекува да се отворат нови 358 работни места. Проектите ќе се реализаираат ...

Промена во управувачката структура на Банката

15.02.2013

  • Со Решение на Централниот регистер на Република Македонија бр. 30120130006479 од 15.02.2013 год. направен е упис во регистерот на новиот член на Управниот одбор на МБПР - главен оперативен директор, Бесим Билали.  

Повлечена 3. транша од ЕИБ 3 - 100 милиони евра

07.01.2013

  • Повлечена е третата транша од кредитната линија од ЕИБ III 100 милиони евра во износ од 7,35 милиони ЕУР. Со овие средства ќе се поддржат нови 21 проекти со пресметковна вредност од 12 милиони ЕУР. 10% од овие средства ќе се наменат за трајни обртни средства, додека преостанатите за долгорочни инвестиции. Со реализација на овие 21 проекти се очекува да се отворат нови 402 работни места.  Про...

Намалена каматната стапка за извозен факторинг на 7%

31.12.2012

  • Со цел поддршка на извозно ориентираните компании во услови на финансиска криза, МБПР како антикризна мерка изврши намалување на каматната стапка на извозниот факторинг од 8% на 7%.