Позитивни финансиски резултати на РБСМ во 2022 година

07.02.2023

Годишна конференција „Година на нови можности“

31.01.2023

  • Развојна банка на Северна Македонија претставувана од главниот извршен директор Кире Наумов, учествуваше на годишната конференција „Година на нови можности“ во организација на Владата на Република Северна Македонија.   Директорот Наумов во своето обраќање на тематскиот панел „Инвестиции и економски раст во услови на кризи“ истакна дека во последните три години Банкат...

Оглас број 1/2023 за продажба на недвижен имот по пат на усно јавно наддавање

26.01.2023

  •   1. Предмет на продажба: Недвижен имот запишан во Имотен лист бр. 1062 за КО Петровец-вонград КП 176/3 во вкупна површина од 872 мкв опишана како: КП 176, дел 3 место викано Биоларци, бр.на зграда 1, намена згради во останато стопанство, влез 1 кат 01, број 1 во површина од 190 мкв, КП 176, дел 3 место викано Биоларци, бр.на зграда 1, намена лоѓии, балкони и тераси, влез 1...

За три години пласиравме речиси 300 милиони евра за поддршка на 7.500 проекти

29.12.2022

  •  Интервју со Кире Наумов, главниот извршен директор на Развојна банка на Северна Македонија за неделникот Капитал    „Во двете пандемиски, и во оваа кризна година што изминува, каде што имавме високи цени на енергијата и инфлација, Развојната банка пласираше кредити во стопанството во износ од 294 милиони евра за поддршка на над 7.500 проекти. Само во 2022 година пласир...

Запознавање на студентите со работата и улогата на РБСМ преку презентација на нејзините активности

27.12.2022

  • Во рамки на процесот за воспоставување соработка со акредитираните универзитети во Република Северна Македонија за реализација на промотивни настани и презентации пред студентите на студиските програми од областа на економијата и финансиите, а имајќи ја предвид потребата од финансиска едукација и инклузија на студентската популација и подигнување на свесноста за улогата и начинот на функционирање ...