Слободен пристап до информации од јавен карактер

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје

адреса: ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 26,
1000 Скопје
Република Северна Македонија

телефон: 02/3115-844, 02/3114-840
факс: 02/3239-688

интернет страница: www.mbdp.com.mk 

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:
Весна Велјановска
електронска пошта: vesna.veljanovska@mbdp.com.mk