Вести

ЈАВЕН ПОВИК


Се повикуваат сите заинтересирани микро, мали и средни претпријатија кои се занимаваат со преработка на земјоделски производи односно откуп и извоз на земјоделски производи и нивни преработки ДА ПОДНЕСАТ БАРАЊЕ ЗА КРЕДИТ во МБПР од кредитната линија за финансирање на:

 1. Преработка на земјоделски производи со максимален рок на отплата од 5 години и вклучен грејс период до 1 година (за основни средства) и со максимален рок на отплата од 1,5 години со вклучен грејс период до 3 месеци (за обртни средства). Максималниот износ за оваа кредитна линија е до 300.000 ЕУР (денарска противвредност), а по исклучок за откуп на суровини за преработка на грозје, пченица, овошје и зеленчук износот може да изнесува најмногу до 500.000 ЕУР (денарска противвредност);
 2. Извоз на примарни земјоделски производи и нивни преработки со кои можат да се набават основни и обртни средства за потребите на откуп и извоз, со максимален рок на отплата од 5 години и вклучен грејс период до 1 година (за основни средства) и со максимален рок на отплата до 1,5 години со вклучен грејс период до 3 месеци (за обртни средства). Максималниот износ за оваа кредитна линија е до 300.000 ЕУР (денарска противвредност).

Каматната стапка за квалификуваните крајни корисници е 3% фиксна годишно, при што исплатата и наплатата на кредитот се врши во денари.
Се наплатува и еднократна провизија за управување од 0,8%.
Како квалификувани корисници ќе се сметаат микро, малите и средни претпријатија дефинирани согласно Законот за контрола на државната помош.
Кредитобарателот треба да ги исполнува и следните критериуми:

 • минимално сопствено учество најмалку во висина од 20% од вкупната инвестиција,
 • задоволителен степен на ликвидност и способност за сервисирање на долгот,
 • позитивен финансиски резултат во последната фискална година и
 • да нема достасани неизмирени обврски кон државата.

За обезбедување на кредитот кредитокорисникот треба да понуди хипотека од прв ред на недвижен имот најмалку во висина од 2:1 во однос на износот на одобрениот кредит и пресметаната камата или банкарска гаранција во висина на одобрениот кредит и пресметана камата.

Заинтересираните потенцијални кредитобаратели барањата треба да ги доставуваат до МБПР на адреса: ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 26, п.фах 379, 1000 Скопје, Република Македонија.
Заедно со уредно пополнето Барање за кредит, треба да се достават и следните документи:

 •  Апликација за идентификација на клиентот,
 • Изјава за поврзаност со други физички/правни лица,
 • Инвестициска програма или бизнис план,
 • Информација за тековна состојба на субјектот издадена од Единствениот трговски регистар при Централниот регистар на РМ,
 • Доказ за немање на достасани неподмирени обврски кон државата,
 • Договор за откуп со примарниот производител,
 • Решение за упис во регистар на преработувачи и извозници на земјоделски производи при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
 • ЗП Образец,
 • Потписен картон,
 • Изјава за капитална поврзаност,
 • Биланс на состојба и Биланс на успех, најмалку за последната фискална година и заклучни листови со истите дати и заклучен лист за тековната година со последна дата која е прокнижена,
 • Промет на жиро-сметка за тековната година или минимум за последните шест месеци,
 • Аналитички прегледи по коминтенти (купувачи, добавувачи и кредити),
 • Ревизорски извештај (се однесува за трговски друштва кои согласно законот се обврзани да изготват ревизорски извештај),
 • Акционерска книга и книга на удели,
 • Документација за обезбеден пазар за набавка на суровини и продажба на готови производи,
 • Документација за планирани набавки на суровини и продажба на готови производи,
 • Документација за набавки од кредитот,
 • Документација за можно обезбедување,
 • Изјава за задолженост во други банки и финансиски институции.

Повеќе информации за кредитната линија во „Агроиндустрија“или на нашите Контакт телефони.