Производи

РБСМ формулари за бескаматниот кредит за трговски радиодифузни друштва

>>Кредит Трговски радиодифузни друштва

Задолжителни документи:

  1. Кредитно барање (формулар објавен на веб страницата на банката без кој другите доставени документи нема да се процесираат),
  2. Апликација за регистрација на клиент-правно лице (образец објавен на веб страницата на банката),
  3. Изјава за поврзаност со други правни/физички лица (образец објавен на веб страницата на банката),
  4. Изјава за постоење својство на носител на јавна функција (образец објавен на веб страницата на банката),
  5. Изјава за проверка на кредитна изложеност (образец објавен на веб страницата на банката),
  6. ЗП образец (образец за заверен потпис),
  7. Уверение за платени даноци и придонеси од УЈП заклучно со 31.03.2021 година.

Документација која кредитобарателот треба да ја достави или која доколку не биде доставена од кредитобарателот банката ќе ја обезбеди по службена должност:

       8. Тековна состојба не постара од 6 месеци (од Централен регистар на РСМ),
       9. Тековна состојба за вистински сопственик (од Централен регистар на РСМ),
     10. Годишна завршна сметка (со 31.12.2020 г. и со 31.12.2019 г.) (од Централен регистар на РСМ),
     11. Потврда за стечај и Потврда за ликвидација - Доказ дека не е отворена стечајна, односно ликвидациона постапка - (од Централен регистар на РСМ).