Производи

РБСМ формулари за кредитите за намалување на влијанието на COVID-19 во економијата

 >>Кредит ПКФ-COVID

1. Апликација/кредитно барање (Образец на РБСМ)
2. Апликација за регистрирање на клиент-правно лице (Образец на РБСМ),
3. Тековна состојба од Централен регистар на РСМ,
4. Годишна завршна сметка (со 31.12.2019 година),
5. Доказ за немање на достасани неплатени даноци и придонеси кон државата од УЈП,
6. Доказ за немање на постапка за стечај и ликвидација од Централен регистар на РСМ,
7. ЗП образец,
8. Изјава за поврзаност со други правни/физички лица (Образец на РБСМ),
9. Изјава за постоење својство носител на јавна функција (Образец на РБСМ),
10. Изјава за проверка на кредитна изложеност (Образец на РБСМ).