Производи

РБСМ формулари за бескаматниот кредит COVID2

 >>Кредит COVID2

1. Апликација за кредит (образец објавен на веб страницата на банката);
2. Апликација за регистрација на клиент-правно лице (образец објавен на веб страницата на банката);
3. Изјава за поврзаност со други правни/физички лица (образец објавен на веб страницата на банката);
4. Изјава за постоење својство носител на јавна функција (образец објавен на веб страницата на 
    банката);
5. Изјава за проверка на кредитна изложеност (образец објавен на веб страницата на банката);
6. Изјава за број на вработени со состојба 31.01.2020 година (образец објавен на веб страницата на 
    банката);
7. Уверение за платени даноци и придонеси заклучно со 31.01.2020 година (Барањето за издавање на 
    Уверение за платени даноци и придонеси се поднесува исклучиво електронски преку системот е-даноци, 
    линк: https://etax-fl.ujp.gov.mk/, а УЈП известува за точно време на подигнување);
8. ЗП образец (образец за заверен потпис),
9. Тековна состојба не постара од 6 месеци (Доколку кредитобарателот го има документот, може да го 
    испрати заедно со апликацијата, во спротивно РБСМ ќе го прибави од Централен регистар);
10. Листинг од завршна сметка за 2019 година (Доколку кредитобарателот го има документот, може да го 
     испрати заедно со апликацијата, во спротивно РБСМ ќе го прибави од Централен регистар);
11. Доказ за немање на постапка за стечај и ликвидација (Доколку кредитобарателот го има документот, 
      може да го испрати заедно со апликацијата, во спротивно РБСМ ќе го прибави од Централен регистар).