Производи

Formularë, KOVID-4

Dokumente të detyrueshme:

 1. Kërkesa kreditore(formular i publikuar në ueb faqen e bankës pa të cilin dokumentet tjera të parashtruara nga subjektet nuk do të procedohen),  
 2. Aplikim për regjistrim të klientit – subjektit juridik (formular i publikuar në ueb faqen e bankës),
 3. Deklaratë për lidhje me subjekte të tjera juridike/fizike(formular i publikuar në ueb faqen e bankës),
 4. Deklaratë për pronësi ekzistuese të bartësit të funksionit publik(formular i publikuar në ueb faqen e bankës),
 5. Deklaratë për kontroll të ekspozimit të kredisë(formular i publikuar në ueb faqen e bankës),
 6. ZP formular (formular për nënshkrim të vërtetuar i cili është në dispozicion në faqen e CRM),
 7. MPIN të muajve Janar, Shkurt ose Mars 2021 (për përcaktimin e numrit të të punësuarve),

Dokumentacioni të cilin kredikërkuesi duhet ta parashtrojë, ndërsa në rast se nuk parashtrohet nga kredikërkuesi banka do ta sigurojë përmes detyrës zyrtare:

 1. Gjendja rrjedhëse jo më e vjetër se 6 muaj (nga Regjistri qendror i RMV),,
 2. Gjendja rrjedhëse për pronarin e vërtetë (nga Regjistri qendror i RMV)
 3. Llogaria vjetore përfundimtare për vitin 2019 dhe 2020 (nga Regjistri qendror i RMV),
 4. Dëshmi se nuk është hapur procedurë falimentimi, gjegjësisht likuidimi, përkatësisht dokumente (1) Vërtetim për falimentim dhe (2) Vërtetim për likudim (nga Regjistri qendror i RMV)