Вести

BZHMV, 31.01.2021 - 733 kërkesa kredije të reja u miratuan nga linja e tretë e kredisë pa interes me grand komponenta, e cila realizohet me mbështetjen finansiare të Bashkimit Evropian, npërmjet aktivitetit të BE-së për Rezistencë nga programa IPA.
Deri tani gjithsej janë miratuar 2.009 kërkesa për kredi, me një shumë totale prej 23 milion euro. Te këto 2.009 aplikues, gjithsej të punësuar janë 15.197 persona.

Sipas strukturës, 1.123 kërkesa për kredi janë vijnë nga kompanitë e vogla, ndërsa 741 kërkesa janë nga mikro kompanitë. Gjithsej 106 kërkesa për kredi janë nga tregëtar individual, ndërsa 39 kërkesa për kredi janë nga zejtarët.

Pjesa më e madhe e kredive të miratuara nga 2.009 kërkesa kredie, vijnë nga rajoni i Shkupit, gjithsej 31%, ndërsa pas tij vjen rajoni i Pologut me 14%, rajoni Jugperëndimor me 12% dhe rajoni Juglindor me 12 %. Pas tyre janë rajoni Lindor dhe rajoni i Pellagonisë me 10% kërkesa kredie të aprovuara, ndërsa nga rajoni i Vardarit dhe rajoni Verilindor vijnë me 5% kërkesa kredie të miratuara, që nga 29 janari i vitit 2021.

Kërkesat për kredi përpunohen në mënyrë kronologjike, sipas kohën se kur kanë arritur, në pajtueshmëri me Thirrjen publike dhe informacionet e dhëna në të. Deri tani është marrur vendimi për 2.264 kërkesa për kredi, të cilët arritën më 20 dhjetorë, në orën 18, prej të cilëve për 255 është marur vendimi se nuk i plotësojnë kushtete e Thirrjes publike.

 

 
Kushti të cilën aplikantët më së shpeshti nuk e plotësojnë është e lidhur me kërkesën për kalitalin në pozitat e bilansit për 2019. Gjegjësisht, 88 kërkesa për kredi kishin vlerë negative të kapitalit në bilansin e gjendjes, 72 kërkesa për kredi ishin dorëzuar nga aplikantët të cilët nuk janë të përcatuar në Thirrjen publike, dmth ata nuk janë një kompani tregtare mikro ose e vogël, tregëtar individual ose zejtar. Deri më tani, 32 nga kërkesat e paaprovuara të kredisë janë për shkak të kapitalit dhe rezervave të pamjaftueshme, 19 për shkak të kategorisë së kredisë të papranueshme, 6 % janë njësi më të mëdha sesa qëllimi i Thirrjes publike. Një total prej 15 aplikacionesh për kredi u paraqitën nga aplikantët të cilët nuk plotësuan kërkesën e rënies prej 20% të të ardhurave, ndërsa 11 kërkesa për kredi u paraqitën nga subjekte të reja.

 Aplikantët, kërkesat për kredi të të cilëve janë përcaktuar se nuk përmbushin kërkesat e Thirrjes publike njoftohen në mënyrë elektronike, përmes postës elektronike, me një shpjegim se cilat kushte të Thirrjes publike nuk i kanë përmbushur. Njoftimet elektronike, përmes postës elektronike, u dërgohen gjithashtu aplikantëve kërkesat për kredi të të cilëve janë miratuar dhe për të cilët është përcaktuar se i plotësojnë kërkesat e Thirrjes publike.

Githsej deri tani janë miratuar 1,276 kërkesa për kredi në vlerë prej 14,7 milion euro, të cilët punësojnë 9.450 persona


BZHMV, 20.01.2021 - Grupa e re, e dytë nga 770 kërkesa për kredi është miratuar nga linja e tretë e kredisë pa interes me grand komponenta, e cila realizohet me mbështetjen finansiare nga Bashkimi Evropian, sipas aktivitetit BE për Rezistenc nga IPA progama.

Grupa e dytë e kërkesave për kredi është në shumën total prej 8,8 milion euro për 770 kompani të cilët punësojnë gjithsej 5.898 persona.

Gjithsej deri tani, nga linja e kredisë për të cilën janë paraparë fonde deri më 31 milion euro, janë miratuar 1.276 kërkesa për kredi në shumën totale prej 14,7 milion euro, dhe të cilët i plotësojnë kushtet nga thirrja publike e shpallur më 7 dhjetor të vitit 2020. Sipas strukturës deri tani prej kërkesave të miratuara të kredive, 715 kërkesa për kredi vijn nga kompanitë e vogla, 475 kërkesa janë nga kompanitë mikro, 67 kërkesa për kredi janë nga tregëtar individual dhe 19 kërkesa për kredi janë nga zejtarët.

Pjesa më e madhe nga 1.276 kërkesave për kredi, vijn nga rajoni i Shkupit, dhe atë 32%,  ndërsa pas tij vijon rajoni i Pollogut me 16%, rajoni Jugperëndimor me 13% dhe rajoni Juglindor me 11%. Rajoni Lindor dhe i Pellagonisë janë me 9% nga kërkesat e miratuara të kredisë, ndërsa rajoni i Vardarit dhe rajoni Verilindor vijn me 5% nga kërkesat e miratuara të kredive.

Kërkesat për kredi përpunohen në mënyrë kronologjike, ashtu se si kanë arritur, në pajtueshmëri me Thirrjen publike dhe informacionet që përmbahen në të. Miratimi i kërkesave për kredi do të bëhet në grupe, deri në harxhimin e mjeteve të disponueshme nga Fondi për mikro dhe ndërmarrje të vogla.

Në ditët në vijim, shërbimet e bankës do të dërgojnë një njoftim me postë elektronike në adresën e kompanive për situatën aktuale për të informuar kompanitë, kërkesat e kreditit të të cilave janë miratuar.   

  

Janë miratuar 5,9 milion euro, për 506 kompani, të cilët punësojnë 3,552 njerëz


  

BZHMV, 12.01.2021 - Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, filloi me miratimin e kërkesave për kredi për linjën e tretë pa interes me grand komponenta , e cila realizohet me mbështetje finansiare nga Bashkimi Evropian, sipas aktivitetit BEpërRezistenc nga IPA programa.

U miratuan gjithësej 5.9 milion euro në grupën e parë të kërkesave për kredi të cilët i plotësojnë kushtet e thirrjes publike, ose 506 kompani me gjithësej 3,552 punëtor.

Sipas strukturës të këtyre kërkesave për kredi, 275 kërkesa për kredi vijnë nga kompanit e vogla, 222 kërkesa janë nga kompanit mikro dhe 9 kërkesa për kredi janë nga  - tregëtar-individual.

Pjesa më e madhe e kompanive nga grupa e parë nga 506 kompani, vijnë nga rajoni i Shkupit , dhe atë me 37%, ndërsa pas saj vjen rajoni i Pollogut me 17% dhe rajoni juglindor me 14%. Nga jugperëndimi, lindor, dhe rajoni i Pellagonis vijnë 7 deri në 8 përqind nga kërkesat e kredive të miratuara në grupën e parë, ndërsa nga rajoni i Vardarit dhe verilindjes vijnë 5% nga kërkesat e kredive të miratuara nga grupa e parë.

Kërkesat për kredi përpunohen në mënyrë kronologjike, ashtu si kanë arritur, në përputhje me Thirrjen publike dhe informacionin e deklaruar në të. Miratimi i kërkesave për kredi do të bëhet në grupe, derisa të hargjohen mjetet në dispozicion nga Fondi për ndërmarrjet mikro dhe të vogla.

Në ditët në vijim, shërbimet bankare do të kontaktojnë kompanitë, kërkesat e kredisë të të cilave janë miratuar për lidhjen e një marrëveshjeje.