Вести

Deri më tani janë miratuar gjithsej 2,678 kërkesa për kredi, në vlerë prej 30.3 milion euro

 

BZHMV, 01.04.2021 – Grup i ri prej 95 kërkesash për kredi është miratuar nga linja e tretë e kreditit pa interes me një grant komponenti , i cili realizohet me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian, përmes aktiviteti së BE për Rezistencë nga programi IPA.

Në Thirrjen Publike "Kovid 3", arritën kërkesa për kredi nga 3,282 kompani. Nga këto, janë përpunuar gjithsej 3,155 kërkesa për kredi për 34,3 milion euro, deri më 30 dhjetor, në orën 11 e 49 minuta. Nga këto kërkesa për kredi, 2,678 plotësuan kërkesat e Thirrjes Publike, ndërsa 477 nuk plotësuan të paktën një ose më shumë nga kushtet e shënuara në Thirrjen Publike.

Sipas strukturës së kërkesave të aprovuara të kredisë, 1,413 kërkesa kredie janë nga ndërmarrje të vogla, 1037 kërkesa janë nga ndërmarrje mikro, 170 kërkesa kredie janë nga pronarë individual dhe 58 kërkesa kredie janë nga zejtarët. Shfrytëzesit e kredive pa interes nga linja e tretë punësojnë gjithsej 18,927 persona.

Pjesa më e madhe e 2,678 kërkesave të miratuara për kredi vijnë nga rajoni i Shkupit, 32%, pas tij vjen rajoni i Pollogut me 15%, Juglindja me 12% dhe Jugperëndimi me 11%. Dhjetë përqind e kërkesave të miratuara për kredi janë nga rajoni Lindor dhe Pelagonia, ndërsa 5% e kërkesave të miratuara për kredi vijnë nga rajoni i Vardarit dhe Verilindjes.

Sipas strukturës së kërkesave për kredi që nuk plotësonin të paktën një ose më shumë kushte 51% e aplikantëve nuk plotësonin kërkesat në lidhje me raportin midis kapitalit dhe rezervave të bilancit dhe shumës së kredisë, 23% e aplikantëve që paraqitën një kërkesë për kredi nuk ishin mikro ose kompani e vogël tregtare, TI ose zejtar. 8% e aplikantëve nuk gjetën një rënie në të ardhura prej të paktën 20% në vitin 2020 krahasuar me 2019 dhe 7% e aplikantëve ishin në një kategori kredie të papranueshme. dhe 11% e mbetur ishin subjekte më të mëdha se ato të mbuluara nga Thirrja Publike, subjekte të reja ose nuk kishin kompletuar dokumentacionin e tyre.

Deri dje, janë paguar gjithsej 2,361 kërkesa për kredi, domethënë 88% e kërkesave të aprovuara për kredi. Shuma totale e kërkesave të ripaguara të kredisë është 26.9 milion euro.
Të gjithë 3,155 aplikantët, kërkesat e kredisë të të cilëve janë aprovuar ose refuzuar, janë njoftuar për statusin e tyre aktual me postë elektronike.

Deri tani gjithsej janë miratuar 2.583 kërkesa për kredi, në shumë totale prej 29.3 milion euro

 

BZHMV, 24.03.2021 - Një grup i ri prej 124 kërkesave për kredi miratohet nga linja e tretë e kredisë pa interes me një granti komponent i cili realizohet me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian, përmes aktivitetit për Rezistencën e BE nga programi IPA.

Deri më tani, nga linja e kredisë për të cilën janë paraparë fonde prej 31 milion euro, janë aprovuar 2,583 kërkesa për kredi prej një shumë totale prej 29,3 milion euro. Këto kërkesa kredie i plotësuan kërkesat e thirrjes publike të shpallura më 7 Dhjetor të vitit 2020.

Sipas strukturës së kërkesave të aprovuara të kredisë, 1,368 kërkesa kredie janë nga ndërmarrje të vogla, 999 kërkesa janë nga ndërmarrje mikro, 164 kërkesa kredie janë nga pronarë individual dhe 52 kërkesa kredie janë nga zejtarët.

Shumica e 2,583 kërkesave të aprovuara për kredi vijnë nga rajoni i Shkupit, 32%, pas tij vijon rajoni i Pollogut me 15%, Juglindja me 12% dhe Jugperëndimi me 11%. Dhjetë përqind e kërkesave të aprovuara për kredi janë nga rajoni Lindor dhe Pelagonia, ndërsa 5% e kërkesave të aprovuara për kredi vijnë nga rajoni i Vardarit dhe Verilindjes.

Aplikimet për kredi përpunohen në mënyrë kronologjike, sipas kohës së mbërritjes, në përputhje me Thirrjen Publike dhe informacionin e dhënë në të. Miratimi i kërkesave për kredi do të bëhet në grupe, derisa të harxhoneh fondet në dispozicion nga Fondi i ndërmarrjeve mikro dhe të vogla.

Gjithsej deri më tani janë miratuan 2.459 kërkesa për kredi, në vlerë prej 27,9 milion euro

 

BZHMV, 15.03.2021 - Grupi i ri prej 337 kërkesash për kredi u miratua nga linja e tretë e kreditit pa interes me një granti komponent, i cili realizohet me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian, përmes aktivitetit të BE-së për Rezistencë nga programi IPA.

Gjithsej deri më tani, nga linja e kreditit për të cilën janë parashikuar fonde deri më 31 milion euro, janë aprovuar 2.459 kërkesa për kredi, në shumën totale prej 27,9 milion eurosh, të cilat kanë përmbushur kushtet e thirrjes publike të shpallur më 7 dhjetor të vitit 2020.

Sipas strukturës së kërkesave të miratuara të kredisë deri më tani, 1.307 kërkesa për kredi vijnë nga kompani të vogla, 945 kërkesa nga mikro kompani, 157 kërkesa kredie nga pronarë individual dhe 50 kërkesa për kredi janë nga zejtarët.

 

Shumica e kërkesave të miratuara për kredi 2.294 vijnë nga rajoni i Shkupit, përkatësisht 31%, pas tij qëndron rajoni i Pollogut me 14%, rajoni Jugperëndimor me 12% dhe rajoni Juglindor me 12%. Tjetra janë nga rajoni i Lindjes dhe i Pelagonisë me 10% të kërkesa kredie të miratuara, ndërsa 5% e aplikacioneve të miratuara për kredi vijnë nga rajoni i Vardarit dhe Verilindjes.

Kërkesat për kredi përpunohen në mënyrë kronologjike, në përputhje me kohën e mbërritjes, në përputhje me Thirrjen Publike dhe informacionin e dhënë në të. Miratimi i aplikacioneve për kredi do të bëhet në grupe, derisa të harxhohen fondet që janë në dispozicion nga Fondi i Ndërmarrjeve mikro dhe të Vogla. 

BZHMV, 06.03.2021 - Nga linja e kreditit pa interes me një grant komponenti "Kovid3", e cila është realizuar me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian përmes aktivitetit BE për Rezistencë nga programi IPA, që nga 5 Marsi, 23,5 milion euro u janë paguar 2,053 shfrytëzesve të cilët plotësojnë kushtet e thirrjes publike. Me fjalë të tjera, që dje, 96.7% e shfrytëzesve të cilëve u janë aprovuar kërkesat për kredi janë paguar.

Deri më tani, janë aprovuar gjithsej 2,122 kërkesa për kredi prej një shumë totale prej 24,3 milion euro. Këto ndërmarrje mikro dhe të vogla, tregëtar individual dhe zejtarë kanë gjithsej 16,009 të punësuar.

Sipas strukturës, 1,172 kërkesa për kredi janë nga ndërmarrje të vogla, ndërsa 792 kërkesa për kredi janë nga ndërmarrjet mikro. Një total prej 116 aplikimesh për kredi janë nga tregtarë individual, ndërsa 42 aplikime për kredi janë nga zejtarët.

Shumica e 2,122 kërkesave të aprovuara për kredi vijnë nga rajoni i Shkupit, 31%, i ndjekur nga rajoni i Pollogut me 14% dhe me nga 12% rajoni Jugperëndimor dhe Juglindor. Nga rajoni i Lindjes dhe i Pelagonisë janë 10% të kërkesave të aprovuara për kredi, ndërsa nga rajoni i Vardarit dhe Verilindjes janë 5% të kërkesave të aprovuara për kredi.

Kërkesat për kredi përpunohen në mënyrë kronologjike, në përputhje me kohën e mbërritjes, në përputhje me Thirrjen Publike dhe informacionin e dhënë në të. Banka për Zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup vazhdon me përpunimin e kërkesave për kredi derisa të hargjohet buxheti në dispozicion që është 31 milion euro.