Вести

DEKLARATË PËR MEDIUMET: Prej nesër fillon aplikimi për kredi pa interes për shoqëritë tregtare radiodifuzive


Shkup, 07.07.2021

Që nga dita e nesërme, 8 Korrik, prej orës 09:00 fillon aplikimi për kredi pa interes nga linja kreditore për shoqëritë radiodifuzive. Thirrja publike për këtë linjë kreditimi është shpallur me 1 Korrik 2021 dhe do të zgjas 30 ditë.

Shoqëritë tregtare radiodifuzive do të mund të shfrytëzojnë kredi pa interes më nje grejs periudhe deri 12 muaj dhe afat të kthimit të kresië deri 48 muaj, për llogari rrjedhëse dhe likuiditet.

Shuma maksimale e kredisë për subjektet me kod të veprimtarisë 60.20 përcaktohet në varësi të llojit të mediumit sipas regjistrit të Agjencisë për Shërbime Mediatike, Audio dhe Audiovizuele dhe arrin në 7.380.000 denarë për mediumet nacionale, 1.230.000 denarë për mediumet rajonale dhe 615.000 denarë për mediumet lokale. Shuma maksimale e kredisë për subjektet me kodin e veprimtarisë 60.10 është 615.000 denarë.

Shfrytëzuesit potencial të kësaj linje kreditore duhet të kenë kapital dhe rezervë jo më pak se 50% e shumës së kërkuar të kredisë, si dhe një shkallë të borxhit financiar më pak se katër. Vendosja mbi shpërndarjen e fondit të disponueshëm do të bëhet në bazë të parimit “I pari i ardhur, i pari i shërbyer”.